ОЗНАЧАЛЬНИЙ ПРОСТІР «СВОГО» СВІТУ В УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯДКОВИХ ТЕКСТАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2023.4.12

Ключові слова:

колядкові пісні, означальний простір, «свій» світ, епітетна характеристика, обрядодія.

Анотація

У статті розглянуто особливості «свого» означального простору українських колядкових пісень, що увібрали весь досвід і світогляд народу. Аналіз ключових епітетних сполук людського простору дозволив концептуалізувати основні складники міфологічної картини світу українців, адже така характеристика є однією із визначальних для структури і семантики як текстів української усної народної творчості загалом, так і колядкових зокрема. «Свій» простір в аналізованому жанрі сакралізований і представлений основними концентричними колами: господарське поле – двір – хата – стіл. У межах цих просторових кіл перебуває господар і / або члени родини. Об’єкт величання та все, що його оточує, у піснях має ідеалізовані характеристики, що пов’язано із прагматичною метою обряду та уявленнями про господаря як представника Бога (Господа), виконавця культу від імені всього роду, пращура і жертводавця. З’ясовано, що саме на полі, подвір’ї і в хаті господаря розгортаються сакральні сюжети, діють вищі позитивні істоти. Аналіз довів, що образ господарського поля є часто імпліцитним, але важливим складником текстів, адже опис оранки й майбутніх жнив виконують продукувальну функцію обряду. Двір і хата в текстах, навпаки, набувають максимальних меліоративних епітетних характеристик, що пояснюється особливостями архаїчного світогляду українців щодо обряду колядування. Центром «свого» простору є стіл – хатній престол, місце, що має особливе сакральне значення. Підтвердженням цього є вживання означень «яворовий», «золотий», «калиновий» тощо, що в народній традиції відбивають уявлення про належність до надприродного, божественного. Дослідження непродуктивної епітетної сполуки «райская студня» в контексті колядкової пісні «горять три браття над райською студнею» дозволяє стверджувати, що це варіант універсального образу світової осі. Отже, можна дійти висновків, що семантика та функціонування епітетних сполук «свого» світу колядкових пісень зумовлені прагматикою всієї семіосфери різдвяних свят українців та репрезентують важливий фрагмент архаїчної картини світу.

Посилання

Данилюк Н. Поетичне слово в українській народній пісні : монографія. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. 511 с.

Філон М. Міфологема ‘гайноє паня’ в українських колядках. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». 1999. Вип. 538. С. 42–51.

Сорочук Л. Система поетичного моделювання світу в календарно-обрядовій поезії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2004. 17 с.

Чорна О.Ю. Господар як головний комунікант різдвяно-новорічних свят (на матеріалі українських колядкових текстів). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 7(75). С. 109–113.

Петренко О. Вербалізація сакральності в українських колядках : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Одеса, 2011. 22 с.

Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 4. Львів : НТШ у Львові, 1904. 302 с.

Етимологічний словник української мови: у 7 т. / голов. ред. О. Мельничук. Київ : Наукова думка, 2012. Т. 1. 632 с.; Т. 2. 572 с.; Т. 5. 568 с.

Календарно-обрядові пісні / упоряд. О.Ю. Чебанюк. Київ, Дніпро, 1987. 392 с.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Кн. 1. Т. 1. Київ : Обереги, 1994. 147 с.

Грушевський М. Історія української літератури : В 6 т. Київ: Либідь, 1993. Т. 1. 392 с.

Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія / за заг. ред. О.І. Дея. Київ : Наукова думка, 1965. 804 с.

Кононенко О. Українська міфологія: Божества і духи. Харків : Фоліо, 2017. 191 с.

Кононенко О. Українська міфологія: зброя, ритуали, обереги. Харків : Фоліо, 2017. 127 с.

Сокіл Г. Обхідні календарно-обрядові пісні українців: структурно-семантичний та естетичний аспекти : монографія. Львів, 2004. 265 с.

Петренко О. Вербалізація сакральності в українських колядках : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Одеса, 2011. 22 с.

Хомік О. «Свій» простір у текстах оберегових замовлянь. У вимірах слова : збірник наукових статей (до ювілею проф. кафедри укр. мови Л.Г. Савченко). Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. С. 22–32.

Курочкін О. Новорічні свята українців. Традиції і сучасність. Київ : Наукова думка, 1978. 191 с.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. Київ : Обереги, 1922. 88 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22