Приклад оформлення статті

УДК 811.161.2:008-028.42(092)

ЦІННОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОВОЗНАВЦЯ СЕРГІЯ ДОРОШЕНКА

 Семеног Олена Миколаївна,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри української мови і літератури
Сумського державного педагогічного університету імені А. С Макаренка
ORCID ID: 0000-0002-8697-8602
Researcher ID: GON-3693-2022
Scopus Author ID: 57207763280

У статті окреслено цінності академічної культури мовознавця, викладача кафедри української мови Сумського педагогічного інституту імені А.С. Макаренка Сергія Івановича Дорошенка. Зазначено, що університет наразі позиціонує себе як спільноту викладачів, науковців, студентів, співробітників, випускників та партнерів закладу, які розвивають культурні та духовні традиції закладу... (не менше 1800 знаків)
Ключові слова: мовознавець, Сергій Дорошенко, академічні цінності, академічна культура, культура академічного партнерства.

Semenoh Olena. Values of academic culture of a linguist Serhiy Doroshenko
The article outlines the values of the academic culture of a linguist, teacher of the Department of Ukrainian Language at the A. S. Makarenko Sumy Pedagogical Institute. It is noted that the university currently positions itself as a community of teachers, scientists, students, employees, graduates and partners of the institution, who develop the cultural and spiritual traditions of the institution... (не менше 1800 знаків)
Key words: linguist, Serhiy Doroshenko, academic values, academic culture, culture of academic partnership.

Вступ. Університет як бренд – термін доволі уживаний у науковому просторі. Дослідники виокремлюють також як синонімічні терміни «бренд-комунікація», «імідж», «унікальність», «самобутність». Імпонує українське слово самобутність. Англійський освітній діяч Джон Генрі Ньюмен (1801–1890) зауважував, що «університет ‒ це місце взаємодії,… місце, де професор стає велемовним, перетворюється на місіонера, демонструючи свою науку у найповнішому та найпривабливішому вигляді, завзято передаючи її іншим та запалюючи вогник власної пристрасті у слухачів. Це оселя мудрості, світоч світу, посланник віри, alma mater молодої генерації» [1].

Матеріали та методи. Сутність поняття академічної культури як один із складників «м’яких» навичок (soft skills) розкрито у попередніх працях авторки [2; 3]. Питання ідіостилю розкрито у працях з лінгвоперсонології (П. Селігей), лінгвостилістики (Т. Космеда, Л. Мацько, Л. Струганець), комунікативної лінгвістики (Ф. Бацевич), лінгводидактики (О. Горошкіна, М. Пентилюк). Для розповіді про академічну культуру педагога-дослідника як самобутньої складової Університету обрали наукові, науково-методичні праці доктора філологічних наук, професора кафедри української мови Сумського державного педагогічного інституту Дорошенка Сергія Івановича. З урахуванням досліджень [4; 5; 6; 7], на основі праць Сергія Дорошенка [11; 12], спогадів мовознавців розглянемо цінності академічної, мовної культури педагога-дослідника.

Результати дослідження. Проведений аналіз дає підстави припускати, що термін «академічна культура» позначає інституційну культуру, цінності освітнього закладу, культуру навчання, соціальної, моральної відповідальності за результати дослідження; академічну грамотність студентів (учнів), інтегральну складову професійної компетентності педагога-дослідника [2, с. 24]. Ідеться і про систему цінностей, традицій, норм, правил, зразків поведінки проведення наукового дослідження, і способів діяльності, і про культуру особливої поведінки і спілкування [3, с. 33].

Висновки. Глибокі праці викладача кафедри української мови Сумського педагогічного інституту імені А.С. Макаренка Сергія Івановича Дорошенка загострюють увагу до бренду, іміджу, самобутності Університету. І до важливого питання: носіями яких інтелектуальних якостей та моральних чеснот має бути, власне, особистість педагога-дослідника. Унікальність, самобутність праць полягає в авторському ідіостилі, академічній культурі.

Література:

1. Семеног О.М. Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти : навчальний посібник. Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2021. 216 с.

2. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка від історії створення до сьогодення. Офіційний вебсайт Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. URL: https://sspu.edu.ua/universytet/pro-universytet/vid-zasnuvannia-do-sohodennia.

3. Дорошенко С.І. Вступ до мовознавства – пропедевтичний курс загального мовознавства (шляхи практичного втілення мети і завдання курсу). Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / за заг. ред. Л.А. Лисиченко. Харків : ТОВ «ЕДЕНА», 2003. Вип. 10. С. 7–12.

References:

1. Semenoh, O.M. (2021). Akademichna kultura doslidnyka: yevropeiskyi ta natsionalnyi konteksty: navchalnyi posibnyk [Academic culture of the researcher: European and national contexts: study guide]. Sumy: Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, 216 p. [in Ukrainian].

2. N.a. (n.d.). Sumskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni A.S. Makarenka vid istorii stvorennia do sohodennia [Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko from the history of creation to the present]. The official website of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko. Retrieved from: https://sspu.edu.ua/universytet/pro-universytet/vid-zasnuvannia-do-sohodennia [in Ukrainian].

3. Doroshenko, S.I. (2003). Vstup do movoznavstva – propedevtychnyi kurs zahalnoho movoznavstva (shliakhy praktychnoho vtilennia mety i zavdannia kursu) [Introduction to linguistics is a propaedeutic course in general linguistics (ways to implement the course’s goals and objectives in practice)]. Linhvistychni doslidzhennia: zbirnyk naukovykh prats [Linguistic research: collection of scientific works], L.A. Lysychenko (ed.). Kharkiv: “EDENA” LLC, iss. 10, pp. 7–12 [in Ukrainian].