РОЛЬ ФАХІВЦІВ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ У ПРОЄКТУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ З УРАХУВАННЯМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusion/2023.spec.2

Ключові слова:

інклюзивна освіта, фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсного центру, психолого-педагогічний супровід, особи з інвалідністю, освітніми труднощами, особливими освітніми потребами, здобувачі освіти з інтелектуальними порушеннями, індивідуальна освітня траєкторія, компетентність, професійна орієнтація

Анотація

У статті описано шляхи проєктування й оптимізації побудови фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів освіти з інтелектуальними порушеннями на основі професійної орієнтації для сприяння їх професійного самовизначення з урахуванням схильності, фізичних, розумових і психічних можливостей, яка спрямована на оволодіння трудовими навичками для забезпечення подальшої успішної соціалізації в дорослому віці. Описано роль педагогів інклюзивно-ресурсних центрів як експертів, які, враховуючи індивідуальні особливості розвитку здобувача освіти, беруть участь у побудові індивідуальної освітньої траєкторії, є порадниками для родини й дитини (особи) щодо змісту освітнього плану, допомагають із професійною орієнтацією для подальшого професійного самовизначення. Особливу увагу приділено проблемі поєднання та наступності реалізації індивідуальної освітньої траєкторії у закладах загальної середньої освіти, позашкільної освіти, професійно-технічної освіти, навчально-реабілітаційних центрах, спеціальних школах і відповідних закладах соціального захисту. В основу статті покладено основні проблеми побудови індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів освіти з інтелектуальними порушеннями, яка використовується на сьогодні в освітніх закладах, виявлено можливості залучення фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до цього процесу, запропоновано детальний і розширений алгоритм її побудови, який спирається на професійну спрямованість і головний принцип інклюзивної освіти – вивчення потреб зазначеної категорії осіб. Особливим напрямом роботи над вибраною темою стало дослідження використання індивідуальної освітньої траєкторії у професійній і професійно-технічній освіті. Розглянуто законодавчу базу, що регулює питання професійної та професійно-технічної освіти для осіб з особливими освітніми потребами, з інвалідністю, що зумовлена інтелектуальними порушеннями.

Посилання

Бондаренко Ю. А., Воротинцева О. О. Мережева форма здобуття освіти як модель реалізації індивідуальної освітньої траєкторії для дитини з порушеннями інтелектуального розвитку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. № 7 (101). С. 286–297. DОІ: https://doi.org/10.24139/2312-5993/2020.07/286-297.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII станом на 1 січня 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Шахов В.,Шахов В. Особливості розвитку професійних уявлень майбутніх психологів в процесі їх навчання в закладах вищої освіти. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2021. Вип 68. С. 127–133.

Про внесення змін до Положення про інклюзивно-ресурсний центр : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 493. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2022-п#Text.

Саранча І., Швед В., Омельченко О. Індивідуальна інклюзивна освітня траєкторія: сутність та зміст. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, (62). 2022. С. 299–306. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-62-299-306.

Малій Н. Вплив сім’ї на професійне визначення осіб з розумовою відсталістю в процесі соціалізації. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2015. Вип. 30. С. 269–274. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2015_30_47.

Люди з інвалідністю та війна: простими словами про складну проблему. За матеріалами онлайн-виданням «Рубрика» в межах програми «Український фонд швидкого реагування» Режим доступу: https://rubryka.com/article/liudy-z-invalidnistiu-ta-viina/.

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 636 станом на 28 липня 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/636-2019-п#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

Статті