Приклад оформлення статті

УДК 376.42

ЗАТРИМКА ПСИХОМОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ
ЯК МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Боряк Оксана Володимирівна,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
ORCID ID: 0000-0003-2484-1237
Researcher ID: Z-1041-2018
Scopus Author ID: 57430338900

У статті обґрунтовано медико-психолого-педагогічний підхід до визначення затримки психомовленнєвого розвитку. У логопедичній практиці, як і в галузі спеціальної освіти загалом, поширене порушення психофізичного розвитку, яке виокремлене у групу порушень, що має назву «затримка мовленнєвого розвитку». З огляду на те, що мовлення належить до пізнавальної функції організму людини, у разі його порушення страждають усі провідні психічні функції: сприймання, мислення, пам’ять, уява. Відповідно, інертність розвитку мовлення, як правило, свідчить про інертність дозрівання / формування провідних психічних процесів.... (не менше 1800 знаків)
Ключові слова: мовленнєва діяльність, порушення мовлення, затримка психомовленнєвого розвитку, мовленнєвий онтогенез, психічні функції, ранній вік, медико-психолого-педагогічний підхід.

Boriak Oksana. Delayed psycho-speech development as a medical-psychological-pedagogical problem
The article substantiates the medical-psychological-pedagogical approach to determining the delay in psycho-speech development. In speech therapy practice, as well as in the field of special education in general, there is a widespread violation of psychophysical development, which is separated into a group of violations called “delayed speech development”. Given that speech belongs to the cognitive function of the human body, when it is disturbed, all leading mental functions suffer: perception, thinking, memory, imagination. Accordingly, the inertia of speech development, as a rule, indicates the inertia of maturation / formation of leading mental processes... (не менше 1800 знаків)
Key words: speech activity, speech disorder, delay in psycho-speech development, speech ontogeny, mental functions, early age, medical-psychological-pedagogical approach.

Вступ. З активним розвитком низки природничих наук (генетики, біохімії, ембріології, загальної біології, фізики, хімії, екології тощо) дедалі більшого значення набувають генетичні чинники, які вважаються причиною більше ніж половини випадків порушень психофізичного розвитку...

Матеріали та методи. Для розв’язання поставлених у дослідженні завдань використано теоретичний метод (для вивчення й аналізу науково-методичної літератури, сучасних наукових і прикладних досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, зіставлення наукових поглядів у медичній, педагогічній та психологічній площині), емпіричний метод (зокрема, абстрагування й системне моделювання під час розроблення діагностичного інструментарію визначення проявів затримки психомовленнєвого розвитку в ранньому віці).

Результати дослідження. Серед сучасних досліджень українських науковців і практиків ЗПМР є досить новим напрямом з огляду на різке збільшення кількості дітей із цим розладом. Сьогодні переважають ґрунтовні дослідження українських авторів щодо затримки мовленнєвого розвитку (О. Боряк, Л. Журба, Л. Журавльова, С. Конопляста, Н. Пахомова, Ю. Рібцун, Н. Савінова, В. Тарасун, І. Трофіменко, В. Тищенко, М. Шеремет та інші вчені)...

Висновки. Отже, затримка психомовленнєвого розвитку має такі особливості: значне відставання в розвитку імпресивного й експресивного мовлення, обмежений словниковий запас; незадовільний стан сформованості мовленнєвої функції, що є підставою для розроблення системи корекційно-розвивальних заходів, спрямованих на подолання затримки мовленнєвого розвитку в зазначеної групи дітей...

Література:

1. Тимошенко І. Майстер-клас по сенсорній інтеграції. Інклюзивно-ресурсний центр Ірпінської міської ради. 2018. 24 лютого. URL: http://dinadefectologlogopedblogpostcom.blogspot.com/2018/02/blog-post_24.html?m=1.

2. Марченко А. Розвиток комунікативних навичок дошкільників із затримкою психомовленнєвого розвитку. Логопедія. 2020. № 4. С. 220–223.

3. Comprehensive approach to the treatment of motor alalia in preschool children / N. Pakhomova, I. Baranets, V. Pakhomova, O. Scherban, O. Boryak. Світ медицини та біології. 2021. № 1(75). С. 125–129.

References:

1. Tymoshenko, I. (2018). Maister-klas po sensornii intehratsii [Master class on sensory integration]. Inclusive resource center of the Irpin city council, February 24. Retrieved from: http://dinadefectologlogopedblogpostcom.blogspot.com/2018/02/blog-post_24.html?m=1 [in Ukrainian].

2. Marchenko, A. (2020). Rozvytok komunikatyvnykh navychok doshkilnykiv iz zatrymkoiu psykhomovlennievoho rozvytku [Development of communication skills of preschoolers with delayed psycho-speech development]. Lohopediia – Speech therapy, no. 4, pp. 220–223 [in Ukrainian].

3. Pakhomova, N., Baranets, I., Pakhomova, V., Scherban, O., & Boryak, O. (2021). Comprehensive approach to the treatment of motor alalia in preschool children. Svit medytsyny ta biolohii – The world of medicine and biology, no. 1(75), pp. 125–129 [in English].