ПОШИРЕННЯ РІДКІСНИХ ВИДІВ СУДИННИХ РОСЛИН У БАСЕЙНІ РІЧКИ СИРОВАТКА (СУМСЬКА ОБЛАСТЬ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturalspu/2024.1.1

Ключові слова:

рідкісні види, охорона флори, Бернська конвенція, Європейський червоний список, Червона книга України, природно-заповідні території, Лівобережний Лісостеп, Україна.

Анотація

Стаття присвячена проблемі вивчення стану популяцій рідкісних видів судинних рослин, які трапляються на території басейну річки Сироватка (Сумська область). Актуальність досліджень зумовлена необхідністю інвентаризації видового складу рідкісних видів рослин, визначення їхнього природоохоронного статусу, що є передумовою охорони та збереження видів. У процесі обстежень території, які проводилися протягом 2001–2021 років, було встановлено, що природні угруповання рослинності на значних площах території були цілком знищені, а на тих, що залишилися, спостерігається збіднення видового та популяційного розмаїття рослин. Необхідно зазначити, що в наш час значна частина території досліджень перебуває в зоні бойових дій, спричинених військовою агресією Росії, що також негативно впливає на екосистеми даного регіону. У процесі проведених досліджень у межах території басейну річки Сироватка виявлено популяції 17 видів рідкісних рослин. Серед них 16 видів занесені до Червоної книги України – Adonis vernalis L., Allium ursinum L., Astragalus dasyanthus Pall., Dactylorhiza incarnata (L.) Soó s.l., Epipactis helleborine (L.) Crantz., Iris pineticola Klokov, Fritillaria ruthenica Wikstr., Lilium martagon L., Listera ovata (L.) R. Вг., Neottia nidus-avis (L.) Rich., Platanthera bifolia (L.) Rich., Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb., Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l., Salix myrtilloides L., Stipa capillata L., Stipa pennata L. Два види занесені до Резолюції № 6 Бернської конвенції і два – до Європейського червоного списку тварин і рослин, що опинилися під загрозою зникнення у світовому масштабі. Ці рослини можна віднести до категорії особливо цінних для збереження, що потребують захисту та збалансованого використання як самих видів, так і біоценозів, в умовах яких вони поширені. Проведений аналіз показав, що 12 видів рослин ростуть за межами території об’єктів природно-заповідного фонду. З метою більш гарантованого збереження виявлених у районі дослідження рідкісних видів рослин і вжиття практичних заходів із відтворення їх ресурсів уважаємо доцільним розширити території заповідних лісових урочищ і перевести їх до категорії ботанічних пам’яток природи місцевого значення.

Посилання

Protected species in grassland habitats of Ukraine / O.O. Chusova et al. Український ботанічний журнал. 2022. Т. 79. № 5. С. 290–307. https://doi.org/10.15407/ukrbotj79.05.290.

Trends in the transformation of plant ontogenesis under global climate warming / I. Kovalenko et al. Agraarteadus: Journal of Agricultural Science. 2022. Vol. 33. № 2. P. 410–417. https://doi.org/10.15159/jas.22.27.

Малі річки України : довідник / за ред. А.В. Яцика. Київ : Урожай, 1991. 296 с.

Сфагнове болото на надзаплавній терасі р. Сироватка у Краснопільському районі Сумської області / К.К. Карпенко та ін. Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної й науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. С. 240.

Поширення, стан збереження та рекомендації щодо охорони рідкісних і зникаючих видів рослин у басейні р. Псел на території Сумського та Краснопільського районів Сумської області / К.К. Карпенко та ін. Екологічні дослідження річкових басейнів Лівобережної України : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002. С. 144–149.

Kovalenko I.M. Forest ecosystems of the North-East of Ukraine in the context of global and regional antropogenesis. Effects of pollution and climate change on the ecosystem components / ed. Y.V. Lykholat. Praha : Oktan Print, 2021. Р. 40–69. https://doi.org/10.46489/EOPACC-1204211.

Forest species diversity in river watersheds of the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine / O. Bondar et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11. Issue 3. Р. 79–85. https://doi.org/10.15421/2021_146.

Буджак В.В., Дідух Я.П. Синфітоіндикаційна оцінка оселищ рослин Червоної книги України та ризиків їхніх втрат під впливом кліматогенних змін. Геоботаніка, екологія, охорона рослинного світу. Український ботанічний журнал. 2020. Т. 77. № 6. С. 434–453. https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.06.434.

Structure of some rare flora species populations in conditions of Volhynian Upland / I.P. Lohvynenko et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9. Issue 1. P. 102–114.

Методичні підходи та ідентифікація територій із особливими цінностями для збереження (у східній частині лісів Сумської області) / Є.О. Кременецька та ін. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». 2021. Т. 44 (2). С. 19–32. https://doi.org/10.32845/agrobio.2021.2.3.

Сучасні тенденції динаміки раритетних фітоценозів України та зміна парадигми абсолютної заповідності / П.М. Устименко та ін. Український ботанічний журнал. 2019. Т. 76. № 5. С. 434–444. https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.05.434.

Природничо-заповідний фонд Сумської області : атлас-довідник / уклад. : Р.В. Бойченко та ін. Київ : ТОВ «Українська картографічна група», 2019. 96 с.

Рослини, занесені до Червоної книги України, що виявлені на території Сумської області / К.К. Карпенко та ін. Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині. Кн. 5. Суми : Джерело, 2001. С. 7–43.

Панченко С.М. Синузії весняних ефемероїдів у лісах околиць м. Суми. Вакалівщина: до 40-річчя біологічного стаціонару Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка : збірник наукових праць. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. С. 111–119.

Панченко С.М., Іванець В.Ю. 50 рідкісних рослин Сумщини : атлас-довідник. Чернівці, 2019. 64 с.

Скляр В.Г., Скляр Ю.Л. Характеристика урочища «Образ» як перспективної для заповідання території. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». 2011. Вип. 4 (21). С. 5–8.

Вивчення фіторізноманіття долини річки Сироватка з перспективою використання її природних комплексів в екологічному туризмі / В.Г. Скляр та ін. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». 2021. Вип. 45 (3). С. 45–51. https://doi.org/10.32845/agrobio.2021.3.6.

Ecological and coenotic features of the Syrovatka river basin in the Emerald network of the Sumy region, Ukraine / I.Ya. Tymochko et al. Environmental & Socio-economic Studies. 2022. Vol. 10 (3). P. 12–21. https://doi.org/10.2478/environ-2022-0013.

Удосконалена схема фізико-географічного районування України / О.М. Маринич та ін. Український географічний журнал. 2003. № 1. С. 16–20.

Дідух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Геоботанічне районування України та суміжних територій. Український ботанічний журнал. 2003. Т. 60. № 1. С. 6–17.

Геоботаніка: методичні аспекти досліджень : навчальний посібник / Б.Є. Якубенко та ін. Київ : Ліра-К, 2018. 316 с.

Продромус рослинності України / Д.В. Дубина та ін. ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. Київ : Наукова думка, 2019. 782 с.

Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular Plants of Ukraine. A Nomenclatural Checklist. Kyiv : M.G. Kholodny Institute of Botany, 1999. 345 p.

Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції / кол. авт. ; за ред. В.А. Соломахи. Київ, 2016. 152 с.

European Red List of Vascular Plants / M. Bilz et al. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. 130 p. https://doi.org/10.2779/8515.

Червона книга України. Рослинний світ / за заг. ред. Я.П. Дідуха. Київ : Глобалконсалтинг, 2009. 900 с.

Шахова В.О., Вакал А.П. Лісова рослинність території басейну р. Сироватка. Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2023. С. 200–202.

Класифікація рослинності Української РСР / Д.Я. Афанасьєв та ін. Український ботанічний журнал. 1956. Т. 13. № 4. С. 63–82.

Дубина Д.В. Класифікація вищої водної рослинності України: стан та перспективи. Український фітоценологічний збірник. Вип. 3. Серія А. Київ : Фітосоціоцентр, 1996. С. 6–14.

Зелена книга України / за заг. ред. Я.П. Дідуха. Київ : Альтерпрес, 2009. 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-10