Приклад оформлення статті

УДК 911.3 (477)                                                                                  

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ АСПЕКТІВ
СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

Корнус Олеся Григорівна,
кандидат географічних наук, доцент,
завідувач кафедри загальної та регіональної географії
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
ORCID iD: 0000-0001-7469-7291
Scopus Author ID: 57198491514
Web of Science Researcher ID: L-7902-2018

У даній статті розглянуто наукові підходи до вивчення системи обслуговування населення, що склалися в суспільній географії. Проаналізовано праці науковців, передусім вітчизняних географів з даної тематики та охарактеризовано сутнісні особливості даних підходів. Антропогеографічний підхід концентрує увагу на географії людини, натомість географія господарства розглядається як певна сторона, властивість географії людини... (не менше 1800 знаків)
Ключові слова: науковий підхід, географія сфери обслуговування, система обслуговування, географічний, соціальний, демографічний, теорія кластерів.

Kornus Olesia. Scientific approaches to the study of socio-geographical aspects of the population service system
The article considers scientific approaches to the study of the population service system. The works of scientists on this topic, first of all Ukrainian researchers are analyzed and the essential features of these approaches are characterized. The anthropogeographic approach focuses on the geography of human, the geography of the economy is considered as a certain side, a property of the geography of human... (не менше 1800 знаків) 
Key words: scientific approach, geography of the service sector, service system, geographic, social, demographic, cluster theory.

Вступ. В Україні проблеми соціального розвитку регіонів стають все більш гострішими і вимагають наукового обґрунтування територіальних особливостей функціонування соціальної сфери. Враховуючи занепад соціальної сфери у багатьох регіонах України, ці дослідження набувають високої актуальності. Система обслуговування населення (СОН), як складова соціальної сфери, вимагає уваги держави і потребує якісних змін відповідно до соціальних потреб населення і нових реалій сьогодення...

Матеріал та методи. Матеріалом дослідження стали наукові напрацювання в галузі суспільної географії таких вчених як Т. Заяць, В. Куценко, Е. Лібанової, К. Нємець, В. Рутгайзера, О. Топчієва та ін. Крім того, спостерігається диференціація цього наукового напряму, з’являється ряд галузевих соціально-географічних досліджень у СОН...

Результати дослідження. Загальним для всіх розробок в географії системи обслуговування є антропогеографічний підхід. Значення людського чинника істотно зросло в наш час у всіх географічних дослідженнях, особливо безпосередньо пов’язаних з вивченням умов і способу життя людини, серед яких і географія системи обслуговування. За цим підходом, центром функціонування суспільно-географічних комплексів визначається людина з її потребами, інтересами, можливостями. Він концентрує увагу на географії людини, а географія господарства розглядається як певна сторона, властивість географії людини. Фундаторами цього напряму в українській географії були передусім С. Рудницький та В. Кубійович, частково О. Діброва. географія обслуговування, зорієнтована на людину, стає все більш важливою складовою соціально-економічної географії, яка вивчає територіальну організацію життя суспільства.

Висновки. Проведене дослідження дало можливість розглянути та проаналізувати різні наукові підходи до вивчення системи обслуговування, розкривши основні їх особливості. Враховуючи те, що перед географією системи обслуговування стоїть ряд завдань, серед яких дослідження територіальних відмінностей потреб населення у різних послугах і рівнів їх задоволення, рівнів обслуговування населення, а також аналіз територіальної організації системи послуг, особливостей її формування, закономірностей розміщення окремих центрів та пунктів обслуговування та їх просторової взаємодії, у своєму дослідженні вона повинна керуватися значним арсеналом наукових підходів. 

Література:

1. Мезенцева Н.І., Батиченко С.П., Мезенцев К.В. Захворюваність і здоров’я населення в Україні: суспільно-географічний вимір : монографія. Київ : ДП «Прінт Сервіс», 2018. 136 с.

2. Моштакова Н.В. До питання методики суспільно-географічного дослідження сфери культури регіону. Часопис соціально-економічної географії. 2010. № 9(2). С. 170–178.

3. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії : підручник. Одеса : Астропринт, 2009. 544 с.

References:

1. Mezentseva, N.I., Batychenko, S.P., & Mezentsev, K.V. (2018). Zakhvoriuvanist i zdorovia naselennia v Ukraini: suspilno-heohrafichnyi vymir: monohrafiia [Morbidity and population health in Ukraine: socio-geographic dimension: monograph]. Kyiv: SE “Print Service”, 136 p. [in Ukrainian].

2. Moshtakova, N.V. (2010). Do pytannia metodyky suspilno-heohrafichnoho doslidzhennia sfery kultury rehionu [To the question of the methodology of socio-geographic research of the cultural sphere of the region]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii – Journal of socio-economic geography, no. 9(2), pp. 170–178 [in Ukrainian].

3. Topchiiev, O.H. (2009). Osnovy suspilnoi heohrafii: pidruchnyk [Fundamentals of social geography: textbook]. Odesa: Astroprynt, 544 p. [in Ukrainian].