ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРИКЛАД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturalspu/2024.1.13

Ключові слова:

Тернопільська область, територіальність, територіальні громади, просторова розосередженість, домогосподарства, земельні ділянки.

Анотація

У статті досліджено роль просторового планування як важливого інструменту ефективного використання територіальних ресурсів громад на прикладі Тернопільської області. Обґрунтовано, що території відображають відмінний спосіб соціальної та просторової організації, пов’язаний із способами просторового мислення. Території, не будучи природними утвореннями, є результатом соціальних практик і процесів і створюються за визначених умов, щоб служити вибраним цілям. Аналіз території проводиться з позиції місцеположення об’єктів, просторового відношення та взаємодії, за їх просторовою впорядкованістю й організацією. У нашому дослідженні ми хотіли б закцентувати увагу на особливостях диференціації територіальних утворень за параметрами їхнього соціально-економічного стану. Здійснено дослідження ключових метричних характеристик, що впливають на функціонування територіальних громад у Тернопільській області. Також здійснено дослідження територіальних громад області за показниками володіння земельними ділянками домогосподарств. На основі означених комплементарних показників проведено групування територіальних громад за показниками функціонального характеру їхніх центрів, площ, якими володіють громади, віддаленістю від районних адміністративних центрів – як показником територіальної доступності, визначено роль таких даних для просторової організації території громад. Загалом відзначено, що проведення реформи місцевого самоврядування й адміністративно-територіального устрою на засадах зміцнення регіонального розвитку, поглиблення децентралізації влади, використання моделі взаємодії у відносинах центральної та місцевої влади є обов’язковим та необхідним для забезпечення розвитку обласних територій.

Посилання

Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування : монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. В.С. Кравців. Львів, 2016. 264 с.

Бюджети територіальних громад України. URL: https://public.tableau.com/app/profile/ulead/viz/_16360623127390/sheet0.

Гринчишин І.М. Соціально-економічна диференціація територіальних громад в контексті формування нової парадигми регіонального розвитку. Економіка та суспільство. 2020. № 22. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-61.

Облік площ земель сільськогосподарського призначення територіальних громад Тернопільської області: джерела, повнота та репрезентативність інформації / Б.В. Заблоцький та ін. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Географія». 2022. № 2. С. 76–83. https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.10.

Заблоцький Б.В. Проблеми обліку кількості земель територіальних громад Тернопільської області. Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. Тернопіль : СМП «Тайп», 2021. № 5 (вип. 5). С. 22–25.

Ільїна М.В., Шпильова Ю.Б. Просторова диференціація об’єднаних територіальних громад на прикладі Житомирської області. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. Випуск 21. Частина 1. С. 88–92.

Кузишин А.В. Регіональний вимір соціально-політичних процесів: теорія, методологія та практика суспільно-географічного дослідження : автореф. дис. … докт. географ. наук : 11.00.02. Тернопіль, 2021. 40 с.

Кузишин А.В. Простір та особливості його вивчення в суспільних науках здобувачами вищої освіти. Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали Міжфакультетського навчально-методичного семінару. Тернопіль : Вектор, 2023. С. 3–5.

Перелік громад Тернопільської області. URL: https://decentralization.gov.ua/areas/0352.

Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Тернопільської області : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 724-р. Лист Тернопільської обласної державної адміністрації від 16 грудня 2020 р. № 04–8690/42. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznachennyaadministrativnih-a724r.

Чеболда І.Ю., Кузик І.Р. Порівняльна характеристика структури землекористування територіальних громад різних типів. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Екологія». 2022. Вип. 26. С. 75–88. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2022-26-07.

Spatial Differentiation Characteristics and Driving Mechanism of Rural Settlements Transformation in the Metropolis: A Case Study of Pudong District, Shanghai / K. Li et al. Front. Environ. Sci. 2021. Volume 9. DOI: 10.3389/fenvs.2021.755207.

Ilina Maria V., Shpyliova Yulia B. Comprehensive spatial differentiation of territorial communities: case of Zhytomyr region. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія». 2021. Випуск 55. С. 174–186.

Elden S. How should we do the history of territory. Territory, Politics, Governance. 2013. № 1 (1). P. 5–20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-10