КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ АВТОРСЬКОЇ КОЛОНКИ (НА МАТЕРІАЛІ ДОПИСІВ ЛАРИСИ ДЕНИСЕНКО, ОЛЕГА КОЦАРЕВА, КАТЕРИНИ БАБКІНОЇ, ІРЕНИ КАРПИ, ЮЛІЇ СТАХІВСЬКОЇ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2023.4.11

Ключові слова:

авторська колонка, колумністика, колумніст, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, комунікативна мета, вплив.

Анотація

У статті окреслено поняття авторської колонки як журналістського твору, в якому автор (колумніст) на основі актуальних для суспільства фактів, явищ висловлює власні суб’єктивні думки художньо-публіцистичними засобами, та колумністики як масиву текстів, уміщених під рубрикою авторської колонки, та сукупності авторських колонок. Встановлено, що цей журналістський жанр відзначається виразною авторською позицією, суб’єктивізмом, створенням ефекту присутності, діалогізмом, володіє значною потенцією впливовості на читацьку аудиторію, що дозволяє формувати свідому громадянську позицію адресатів контенту у ставленні до суспільно-політичних реалій, об’єднувати на основі спільних цінностей, спонукати читачів бути активними членами суспільства. Окреслено поняття комунікативної стратегії як реалізації комунікативних намірів мовця щодо досягнення визначеної мети спілкування шляхом добору найрезультативніших способів спілкування і тактики, як реалізації комунікативної стратегії і сукупності прийомів і методів, застосовуваних комунікантом на певному етапі взаємодії зі співрозмовником для досягнення бажаного результату. Проаналізовано різні типології стратегій і тактик. У результаті аналізу авторських колонок спеціального проєкту Deutsche Welle «Авторська колонка» констатовано, що в досліджених текстах їхні автори застосовували стратегію інформування, що втілюється в тактиках привернення уваги, добирання інформації, подавання інформації, послідовності викладення подій; стратегію консолідації, що проявляється в тактиках інтимізації спілкування, інтегрування, афіліації; стратегію емоційного впливу, що втілюється в тактиках звернення до емоцій адресата, драматизації. Перспективи подальших наукових розвідок убачаємо в дослідженні комунікативних стратегій і тактик інших журналістських жанрів.

Посилання

Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної прагматики : підручник. Київ : ВЦ «Академія», 2011. 304 с.

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2004. 344 с.

Бурич Л.А. Сучасна українська колумністика: типологічні та формально-змістові моделі : автореф. дис. …

канд. наук соціал. комунік. : 27.00.04 «Теорія та історія журналістики». Запоріжжя, 2021. 23 с.

Галич В.М. Колонка як жанр. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. 2009. № 3. С. 223–233.

Деяк-Якобишин О.М. Колумністика як феномен персоналізованої журналістики (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора) : дис. … канд. наук соціал. комунік. : 27.00.04 «Теорія та історія журналістики». Київ, 2015. 186 с.

Дрешпак В.М. Жанрологія журналістських творів : навчальний посібник. Дніпро : УМСФ, 2021. 186 с.

Зайцева І.В. Авторська колонка в жанровій парадигмі сучасних ЗМІ. Держава та регіони. Сері «Соціальні комунікації». 2021. № 2. С. 35–42.

Звелідовська Л.І. Контент авторських шпальт сучасних іспанських письменників Хав’єра Маріяса, Рози Монтеро та Артуро Переса-Реверте : автореф. дис. … канд. наук соціал. комунік. : 27.00.04 «Теорія та історія журналістики». Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2012. 20 с.

Михайлин І.Л. Жанр авторської колонки в масмедійних текстах Віталія Портникова. Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : збірник наукових праць. Полтава, 2010. С. 155–160.

Морозова О. Жанрово-стилістичні особливості авторської колонки. Стиль і текст. Київ, 2009. Вип. 10. С. 186–193.

Павлова Л.В., Тарасова Г.С. Комунікативні стратегії i тактики в англомовному політичному медіадискурсі. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 29 (68). № 3. 2018. С. 55–60.

Пастернак Т.А. Комунікативна стратегія як конструктивна характеристика дискурсу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2013. Вип. 38. С. 215–217.

Подуфалова Т.В., Ільченко А.Р. Комунікативні стратегії і тактики в англомовному воєнному медіадискурсі (на матеріалі британських та американських онлайн-публікацій про російсько-українську війну). Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 2023. Вип. 58. С. 289–305.

Посмітна В.В. Комунікативні стратегії та тактики масмедійного дискурсу в аспекті потенційної загрози деструктивного мовного впливу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2019. № 39. Том 3. С. 123–126.

Різун В.В. Теорія масової комунікації : підручник для студентів галузі 0303 «Журналістика та інформація». Київ : Видавничий центр «Просвіта», 2008. 260 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник. Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с.

Шутяк Л.М. «Новий журналізм» у медійному дискурсі України: ґенеза та жанрово-стилістичні ознаки : автореф. дис. … канд. наук соціал. комунік. Спеціальність : 27.00.04 «Теорія та історія журналістики». Дніпропетровськ, 2015. 216 с.

Яців З. До питання ідентифікації авторської колонки як публіцистичного жанру. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 34, том 5, 2020. С. 190–195.

Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навчальний посібник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2010. 312 c.

Dijk T.A. van, Kintsch Walter. Strategies of Discourse Comprehension. New York etc. : Acad. Press. 1983. 413 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22