ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ АБРЕВІАЦІЇ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2023.4.13

Ключові слова:

абревіатура, скорочення, мовна економія, складності перекладу, переклад.

Анотація

Скорочення та абревіатури, що сприяють здійсненню закону мовної економії, в нашому сьогоденні стали невід’ємною та суттєвою складовою частиною сучасних терміносистем і визначили мету статті – вивчення функціонування та ролі абревіатур і скорочень в англомовних науково-технічних текстах, відтворення англійської абревіатури українською мовою. Відповідно до мети у статті проведено аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених проблемам абревіації; розкрито визначення абревіації, абревіатури і терміна «скорочення»; з’ясовані причини появи, росту кількості абревіатур і скорочень; зазначено основне завдання скорочень, що полягає в економії зусилля під час усного мовлення та в економії обсягу письмового тексту; розглянуто аспекти функціонування та складності перекладу абревіації, наявної в англійській науково-технічній літературі; підкреслено, що у сучасному мовознавстві існують численні і неоднорідні принципи класифікації абревіатур, внаслідок чого серед скорочених одиниць виділяються різні їх типи на основі різних ознак і виокремлено наявні типи абревіатур у досліджуваних текстах; наведено основні способи передачі англійської абревіатури українською мовою; визначено перспективу подальшого дослідження перекладацького аспекту функціонування абревіатур і скорочень. З метою дослідження понять абревіації, абревіатури і терміна «скорочення» було використано теоретичний аналіз задля опрацювання наукової літератури; описовий метод використано задля розкриття змісту головних понять; для визначення структурних особливостей (мається на увазі кількість літер) досліджуваних абревіатур і скорочень застосовано структурний метод. Досліджувані тексти включали науково-технічні термінологічні скорочення, як-от: абревіатурні терміни-словосполучення, графічні загальнонаукового характеру, абревіатури, поєднані з цифрами, і зрізані слова. Скороченню підлягали багатоскладові лексичні одиниці. Виявлені абревіатурні терміни-словосполучення – це ініціалізми і саме авторські скорочення, які пояснювалися в текстах, які стисло передають значення багатокомпонентних термінів.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В.Т. Бусела. Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. С. 1440.

Глущук Н.М. Прагма-семантичні особливості абревіацій у сучасній англійській мові. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». 2011. № 3. Ч. 2. С. 87–92.

Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми : навчальний посібник. Вид. 5-те, випр. Вінниця : Нова Книга, 2018. С. 656.

Клименко Н.Ф. Абревіатура. Українська мова : Енциклопедія. Київ : Укр. енциклопедія, 2004. С. 824.

Ковтун О.В. Особливості перекладу абревіатур та скорочень у галузі авіації. Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2011. С. 25– 28. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47342.

Корбут О.Г. До проблеми труднощів перекладу технічних термінів у студентів машинобудівних спеціальностей. Київ : Вища освіта, 2014. Вип. 1. С. 30–34.

Кравець К.Ю. Англомовні абревіатури в контексті євроінтеграції України та способи їх перекладу українською мовою. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки». 2016. Вип. 2. С. 61–64.

Павлова О.І. Роль і місце абревіації в системі термінотворення. Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія «Філологія». 2015. Вип. 1. С. 71–73.

Павлюк В.І. Абревіація в сучасній англійській мові: особливості вживання абревіатур галузі освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014. № 8. С. 142–148.

Kulish V., Chernyk M., Ovsianko O., Zhulavska O. Pragmatic metaphorisation of nature silence effect in poetic discourse. Studies in Media and Communication. 2022. Volume 10. Issue 1. P. 43–51. DOI: https://doi.org/10.11114/smc.v10i1.5479 (Scopus).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22