ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ У НУШ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2023.4.18

Ключові слова:

підготовка, мовно-методична підготовка, майбутній учитель української мови і літератури, змістове та методичне забезпечення, освітня програма, навчання української мови у 7 класі, предметно-методична компетентність.

Анотація

У статті окреслено змістове та методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до навчання учнів у НУШ. Акцентовано увагу на питаннях якості шкільної мовної освіти в умовах воєнного стану, особливостях реалізації Концепції Нової української школи, основна риса якої – формувати оновлені знання й уміння застосовувати їх у реальних ситуаціях, життєвих та професійних ситуаціях, формувати ставлення на основі цінностей. Зазначено, що створення сучасного освітнього середовища, впровадження в освітній процес НУШ інноваційних технологій та засобів навчання Концепції зумовлює оновлення підходів та осучаснення змісту професійної, методичної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до навчання учнів у НУШ у закладах вищої освіти. Окреслено оновлені освітні програми підготовки майбутніх учителів української мови і літератури, що має міждисциплінарну та соціонімічну спрямованість, зорієнтована на сучасні наукові досягнення в галузі філології, педагогіки, методики викладання мови і літератури; враховує специфіку роботи вчителя української мови й літератури, який володіє фундаментальними знаннями й відповідними компетентностями в галузі педагогіки, психології, методики середньої освіти; здатний на високому професійному рівні забезпечувати компетентнісне навчання української мови, літератури та вирішувати завдання у професійній сфері, що характеризуються невизначеністю та комплексністю умов. Окреслено оновлену робочу програму мовно-методичної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу, зокрема предметно-методичну компетентність як здатність: застосовувати поглиблені знання з теорії української мови, української літератури для вирішення професійних завдань, подавати власну інтерпретацію літературних (мовних) явищ; застосовувати когнітивно-дискурсивні вміння у створенні зв’язних монологічних і діалогічних текстів в усній і писемній формах; застосовувати у продукуванні текстів різностильові та різножанрові одиниці з урахуванням комунікативної ситуації та комунікативного завдання; моделювати зміст навчання з української мови і літератури; формувати предметну і ключові компетентності й наскрізні вміння, ціннісні ставлення відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів; добирати, використовувати, створювати ефективні методики й технології навчання, виховання і розвитку учнів; застосовувати, вдосконалювати, створювати доцільне дидактичне забезпечення освітнього процесу з урахуванням специфіки технологій електронного, мобільного й змішаного навчання. На прикладі занять з курсу методики навчання української мови в закладах загальної середньої освіти продемонстровано вправи, які допоможуть урізноманітнити освітній процес з української мови і зробити його сучасним.

Посилання

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text.

Вивчення української мови стало найбільшим трендом 2022 року в Duolingo. URL: https://www.platfor.ma/na-platformi-duolingo-vyvchennya-ukrayinskoyi-movy-stalo-najbilshym-trendom-2022-roku/.

Ажнюк Б.М. Українська мова і українська держава: стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 9 листопада 2022 року. Вісник НАН України, 2023. № 1, с. 68–72. https://doi.org/10.15407/visn2023.01.067.

Презентація моніторингового дослідження якості освіти в умовах воєнного стану: результати тестування учнів 6, 8 класів з української мови та математики. URL: https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2023/08/Testuvannya_

uchniv_6_8_klasiv_matematika_ukrainska_mova_SQE-SURGe-2023_presentation.pdf.

Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». Офіційний вебпортал парламенту України. URL: http://surl.li/nydd.

Як Нова українська школа виявилася сильнішою за війну. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3767770-ak-nova-ukrainska-skola-nus-viavilasa-silnisou-za-vijnu.html.

Нова українська школа : порадник для вчителя / за заг. ред. Бібік Н.М. Київ : Літера ЛТД, 2018. 160 с

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)» підготовки магістра. URL: https://sspu.edu.ua/images/2024/docs/opp/proekt/proekt_opp_serednya_osvita_ukr_angl_2024_

magistrat_d00b4.pdf.

Модельна навчальна програма «Українська мова. 7–9 класи» для закладів загальної середньої освіти / укл.: Голуб Н.Б., Горошкіна О.М. URL: https://drive.google.com/file/d/1ngp-IBriUmeHFzzN-7QxjTU14_c9BRE0/view.

Семеног О.М., Калинич О., Дятленко Т.І., Білясник М.Д., Гапон Л. Українська мова : підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти. Тернопіль : Астон. 2024. URL: https://lib.imzo.gov.ua/konkursniy-vdbrpdruchnikv-

dlya-7-klasu/movno-lteraturna-osvtnya-galuz/ukranska-mova/ukranska-mova-pdruchnik-dlya-7-klasuzakladv-

zagalno-seredno-osvti-avt-semenog-o-m-kalinich-o-v-dyatlenko-t--blyasnik-m-d-gapon-l-o/.

Дорожня карта за підручником «Українська мова» для 7 класу закладів загальної середньої освіти / автори: О. Семеног, О. Калинич, Т. Дятленко, М. Білясник, Л. Гапон. Тернопіль : Астон, 2024. URL: https://aston.te.ua/userfiles/file/dorozhnya_karta_2024_.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22