РІДНЕ ПОЛІССЯ: МИСТЕЦТВО ТА ХОРЕОГРАФІЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2023.3.4

Ключові слова:

танець, хореографія, хореологія, локалізація, Полісся, лексика танцю

Анотація

Український танець має давню історію. Крізь історико-культурні часи в українській культурі пролонговано хореографічні традиції, які втілили регіональні та локальні особливості постановки й виконання танців. Їхніми взірцями є також пісенно-танцювальні постановки, здійснені на території Полісся. Особлива увага приділена цій національній культурно-мистецькій царині в часи Незалежності. Кращі зразки національного хореографічного мистецтва визнані в усьому світі. Проте час не зупинився, і сьогодні ці танці наповнюються новими елементами, рисами, характеристиками, набуваючи нової якості в час глобальних культурних і дозвільних інновацій. У сьогоденні тенденції з розвитку національного танцю стали спрямовувальними в аспекті хореографічної теорії і практики, передусім образного світу танцю, який тлумачать науковці на рівні «свіжої» наукової лакуни – хореології. Вона відтворює новітні, у тому числі регіональні, нюанси в поданні танцювального образу. Метою дослідження є розкриття основних тенденцій у мистецтві хореографії, які притаманні її вітчизняному змісту й формі, особливо на теренах Полісся, з виокремленням індивідуалізованих характеристик і якісних і кількісних показників, що виділяють локальні особливості танцю, розглянуті в річищі розвитку мови хореографії. Методологія дослідження базується як на загальнологічних, так і загальнонаукових принципах, підходах, методах, які розроблені в галузі культурології, і підходах і методах, які мають значення в системі хореології та хореографії, сприяють повноцінному розкриттю проблематики дослідження на історичному, культурно-порівняльному, семіотичному та герменевтичному рівнях, їх застосування дає змогу системно опанувати сучасні наукові й науково-популярні підходи до вивчення танцю як явища культури, як предмета етнографії, етнохореології тощо. Висновки з дослідження засвідчують його актуальність у час інтеграції традиційного українського танцю, зокрема, на теренах Полісся з кращими світовими зразками; виокремлюють співвідношення між традиційними локальними аспектами його історико-культурної генези, розглянутої на рівні етнографії, ментальної хореографії, і модернізаціями в його змісті й формі, вираженими в сукупності його індивідуалізованих регіональних образів.

Посилання

Аксьонова І. Танцювальна лексика Поліського краю : навчальний посібник. Рівне : О. Зень, 2012. 254 c.

Благова Т.О. Формування теорії української народної хореографії в історико-культурологічному вимірі. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2015. № III (30). Iss. 59. С. 27–30.

Бойко О.С. Художній образ в українському народно-сценічному танці : монографія. Київ : Ліра-К, 2015. 204 с.

Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю : автореф. дис. … докт. мистецтвознав. Київ, 1998. 52 с.

Верховинець В. Теорія українського народного танцю. Київ : Муз. Україна, 1990. 150 с.

Гордєєв В. Формування регіональних танців українського Полісся та взаємовплив національних культур сусідніх народів. Вісник Львівського університету. Серія «Мистецтвознавство». 2012. Вип. 11. С. 244–248.

Гоцалюк А.А. Традиції в розвитку хореографічного мистецтва як віддзеркалення соціокультурної ідентичності. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія «Філософія». 2015. Вип. 45 (1). С. 16–27.

Гуменюк А.І. Українські народні танці. Київ : Наук. думка, 1969. 617 с.

Кирилюк В.М. Проблеми розвитку народної хореографії в Україні. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». 2017. Вип. 142. С. 62–64.

Кіндер К.Р. Семантика пластичних символів народної танцювальної культури українців : дис. ... канд. мистецтвознав. Київ, 2007. 179 с.

Косаківська Л.П., Чепалов О.І. Танцювальний фольклор і становлення українського національного хореографічного мистецтва. Культура України : збірник наукових праць / Харків. держ. акад. культури. Харків, 2001. Вип. 8 «Мистецтвознавство». С. 47–57.

Легка С.А. Традиції народної культури в українській хореографії. Питання культурології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2001. Вип. 17. С. 28–37.

Мерлянова О.А. Етнічна хореографічна культура Полісся. Молодий вчений. 2018. № 7 (1). С. 37–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_7%281%29__10 (дата доступу: 19.09.2020).

Мартинів О.О. Українська танцювальна культура у географічно-етнологічному розрізі етнохореографічних фронтирів. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 2021. № 2 (30). URL: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30062021/7597 01 May 2021 (дата доступу: 19.09.2020).

Нечитайло В.С. Народне хореографічне мистецтво як чинник трансляції національно-культурних цінностей у сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. Київ, 2014. 19 с.

Пастух В.В. Сценічна хореографічна культура Східної Галичини 20–30-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. Київ, 1999. 20 c.

Перова Г.О. Наукове осмислення українського народного танцю: від витоків до сьогодення. Мистецтвознавчі записки. 2018. Вип. 34. С. 190–198. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2018_34_24 (дата доступу: 19.09.2020).

Помпа О.Д. Народний танець: генезис та сучасні форми побутування (на матеріалах Житомирщини) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. Київ, 2013. 16 c.

Стратуленко О. Вплив регіональних особливостей народного танцю на формування хореографічного мистецтва України сьогодення. Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20–21 травня 2020 р. Київ : НАКККіМ, 2020. 143 с. С. 53–57.

Тітов В.С. Народні подільські танці : навчально-методичне видання / Хмельниц. упр. культури облдержадміністрації. Хмельницький, 2000. 152 с.

Українські народні танці / упоряд. та заг. ред. А.І. Гуменюка. Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. 360 с.

Український танець: жанри та види. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10589/ (дата доступу: 19.09.2020).

Федькова І.А. Українська хореографічна лексика: структурно-семантична та генетична характеристики : автореф. дис. … канд. філол. наук. Івано-Франківськ, 2014. 20 с.

Фриз П. Українські хореографічні традиції як відображення соціокультурного досвіду. Молодь і ринок. 2018. № 1.

Хоцяновська Л.Ф. Тенденції та перспективи розвитку народного хореографічного мистецтва України. Молодий вчений. 2018. № 1 (1). С. 191–194. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_1%281%29__47 (дата доступу: 19.09.2020).

Шабаліна О. Розвиток українського хореографічного мистецтва на початку ХХ ст.: джерела та тенденції. Вісник Львівської національної академії мистецтв : збірник наукових праць. 2016. Вип. 28. С. 263–273.

Шариков Д. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури : у 3 ч. Київ : КиМУ, 2013. Ч. 1 : Філософія балету та онтологія танцю. 204 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-05