Приклад оформлення статті

УДК 784.1/.2:785

 ХОРОВИЙ АНСАМБЛЬ ЯК СКЛАДОВИЙ КОМПОНЕНТ
ХОРОВОЇ ЗВУЧНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

 Пушкар Лариса Федорівна,
старший викладач кафедри хореографії та музичного мистецтва
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
ORCID ID: 0000-0001-5390-7763

У статті розглядається феномен “хорового ансамблю”, як складового компоненту хорової звучності; подано базові поняття хорового ансамблю; визначається досвід вітчизняних хорових диригентів хорового виконавства; узагальнюються правила ансамблевого виконавства в хорових партіях. Доведено значущість ансамблю у хоровому виконавстві... (не менше 1800 знаків)
Ключові слова: хорове виконавство, диригент, феномен «хоровий ансамбль», співацькі правила, хорова звучність.

Pushkar Larysa. The choral ensemble as a component of choral sonority: theoretical aspect
The article deals with the phenomenon of «choral ensemble» as a component of choral sonority; the basic concepts of choral ensemble are presented; the experience of domestic choral conductors in choral performance is determined; the rules of ensemble performance in choral parts are generalized. The importance of the ensemble in choral performance is proved... (не менше 1800 знаків)
Key words: choral performance, conductor, "choral ensemble" phenomenon, singing rules, choral sonority.

Вступ. Мистецтво хорового виконавства як одна із форм духовного пізнання світу є невід’ємним фактором формування художнього, естетичного та духовного потенціалу особистості. Досягти таких вершин можливо завдяки узгодженому використанню складових компонентів хорового звучання серед яких особливе місце займає ансамбль...

Матеріали та методи. Відомо, що кожне мистецтво складається із двох частин: технічної та художньої. Без засвоєння технічного боку мистецтво неможливо досягти художніх результатів. Саме технічна сторона співу в хорі включає має включати: чисте інтонування, єдність звучання голосів, ансамбль, лад, єдину манеру звукоутворення, організацію співочого дихання, вокальну позицію звуку, чітку дикцію...

Результати дослідження. Як свідчить практика, той хто стикався з хоровим співом наголошують про важливість поєднання всіх компонентів хорової звучності між собою: стрій, дикція, засоби музичної виразності. Дякуючи узгодженості та безкінечному циклу врівноваженості хорового виконання створюється художня єдність, що визначається поняттям ансамбль...

Висновки. Отже, хоровий ансамбль є інтонаційна злагодженість співацьких голосів, єдність тембру, повноцінний унісон кожної окремої партії у єдиному гармонійному співзвуччі. Необхідність узгодження складових хорового ансамблю вказує на його значення, яке полягає у здатності миттєво перевтілити хоровий спів у колективний творчий процес під керуванням диригента і у межах просторово-часового діапазону якісно змінити фізичну природу ансамблевого звуку, його характер, темброве розмаїття, надати характерного озвучення для створення динамічного плану художнього образу. Художня єдність, що створюється завдяки врівноваженості усіх компонентів виконання, є вищою формою співзвуччя, яка і характеризується поняттям ансамбль.

Література:

1. Лащенко А. П. Вітчизняне хорознавство в соціокультурному контексті. Мистецтвознавство України. Київ. 1999. С. 12-15

References:

1. Lashenko A. Р. (1999). Vitchyzniane khoroznavstvo v sotsiokulturnomu konteksti. [Domestic Horology in the socio-cultural context]. Mystetstvoznavstvo Ukrainy - Art history of Ukraine. Kyiv. рр. 12-15 [in Ukrainian]