БАРОКОВІ ТРАДИЦІЇ В КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ МУЗИЦІ МИТЦЯ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ШКОЛИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХІ СТОЛІТТЯ ОЛЕКСАНДРА ІВАНЬКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.1.26

Ключові слова:

барокові традиції, камерно-інструментальна музика, музичне мистецтво, виконавство, інноваційний репертуар, композиторська школа Чернігівського регіону України, український сучасний композитор кінця ХХ – першої чверті ХХІ століття, Олександр Іванько

Анотація

Мета роботи – розглянути вплив інструментальних традицій епохи Бароко на камерно-інструментальну музику митця композиторської школи Чернігівського регіону України кінця ХХ – першої чверті ХХІ століття Олександра Іванька у вимірі музичного мистецтва. Методологія дослідження базується на системно-аналітичному та теоретичному методах. Наукова новизна полягає в тому, що камерно-інструментальна музика, що зазвичай розглядається у вимірах регіональної культури України, є невичерпним джерелом для наукових розвідок у галузі музичного мистецтва. Серед регіонального розмаїття творчості композиторів яскравою фарбою пролягає творчість композитора Чернігівської школи Олександра Іванька, зокрема його вагомий доробок камерно-інструментальної музики, що актуалізувало вибір теми пропонованої статті. Висновки. За результатами дослідження проаналізовано камерно-інструментальні твори митця композиторської школи Чернігівського регіону України кінця ХХ – першої чверті ХХІ століття Олександра Іванька: концертино у старовинному стилі e-moll і концертино у старовинному стилі d-moll для скрипки та фортепіано. Актуалізовано інноваційні аспекти реконструювання образу барокової музики крізь призму віднайдених еквівалентів семантики інтонаційних закономірностей стилістичної мови старовинного стилю музики ХVІІІ століття. Встановлено, що досліджені доробки Олександра Іванька вказують на правомірність існування, оскільки принцип інструментальної версійності композитора-сучасника відкриває нові ракурси розуміння барокової ремінісцентності.

Посилання

Горбаль Я. Камерно-інструментальна музика французьких композиторів першої половини ХХ ст. Музикознавча думка Дніпропетровщини. Дніпро : Грані, 2021. Вип. 20 (1, 2021). С. 201–211. URL: https://grani-print.dp.ua/index.php/mtd/article/view/505/420.

Горецька Н. Стилістичні особливості виконання старовинної інструментальної музики. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Розділ 2. Жанрово-стильова та комунікативна специфіка виконавської творчості. Музика і театр. Харків, 2020. Вип. 57. С. 110–132. DOI: 10.34064/khnum1‐5707.

Даценко В. Характеристика фортепіанних творів В. Косенка житомирського періоду роботи майстра. Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць. 2020. Вип. 38. С. 143–148. URL: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/dysertatsii/Autoreferat_DatsenkoVP.pdf.

Іванько О. «Відлуння давнини» із циклу «Монастирські візерунки». URL: https://ivankomusic.com/wp-content/uploads/2019/04/Відлуння-давнини.pdf.

Іванько О. «Відгуки старовини» із циклу «Монастирські візерунки». Для баяна ROLAND FR-1X, цифрового піаніно CLAVINOVA YAMAHA CLP-675 DW/E, GRAND PIANO, у виконанні інструментального тріо у складі О. Іванька, Л. Іванько, О. Леус. URL: http://surl.li/ovlht.

Іванько О. Вогні великого міста. URL: https://ivankomusic.com/wp-content/uploads/2024/01/О.Іванько-Вогні-великого-міста.pdf.

Іванько О. Вокаліз із сюїти у старовинному стилі (для скрипки та фортепіано). URL: https://ivankomusic.com/wp-content/uploads/2016/08/19Вокализ-для-скрипки-и-ф-но.pdf.

Іванько О. Композиторський сайт. URL: https://ivankomusic.com/.

Іванько О. Концертино у старовинному стилі d-moll для скрипки та фортепіано. Присвята О. Шимко. URL: https://ivankomusic.com/wp-content/uploads/2016/08/14А.Иванько.Концертино-скрипка-d-moll.pdf.

Іванько О. Концертино у старовинному стилі d-moll для флейти та фортепіано. URL: https://ivankomusic.com/wp-content/uploads/2016/08/15Концертино-для-флейты-ре-минор.mus_.pdf.

Іванько О. Концертино у старовинному стилі e-moll для скрипки та фортепіано. URL: https://ivankomusic.com/wp-content/uploads/2016/08/12Концертино.mus-флейта.pdf.

Іванько О. Концертино у старовинному стилі e-moll для флейти та фортепіано. URL: https://ivankomusic.com/wp-content/uploads/2016/08/13Концертино-e-moll.mus_.pdf.

Іванько О. Концертино F-dur для флейти та фортепіано. URL: https://ivankomusic.com/wp-content/uploads/2016/08/Концертино-F-dur.pdf.

Іванько О. Концертна п’єса (для скрипки та фортепіано). URL: https://ivankomusic.com/wp-content/uploads/2024/01/О.Іванько-Концертна-пєса.pdf.

Іванько О. Містерія (для двох цимбал, ударних та контрабаса). URL: https://ivankomusic.com/wp-content/uploads/2016/08/9Містеріяц.pdf.

Іванько О. Пісня без слів (для труби та фортепіано). URL: https://ivankomusic.com/wp-content/uploads/2024/01/О.Іванько-Пісня-без-слів.pdf.

Іванько О. Роздум (для скрипки та фортепіано). URL: https://ivankomusic.com/wp-content/uploads/2024/01/Роздум-2.pdf.

Іванько О. Роздум (для скрипки та фортепіано) у виконанні камерного ансамблю у складі Оксани Шимко та Людмили Іванько. URL: http://surl.li/ovqrt.

Іванько О. «Світло крізь скло» із циклу «Монастирські візерунки». Для баяна ROLAND FR-1X, цифрового піаніно CLAVINOVA YAMAHA CLP-675 DW/E, GRAND PIANOURL. URL: https://ivankomusic.com/wp-content/uploads/2019/04/Світло-крізь-скло.pdf.

Іванько О. «Світло крізь скло» із циклу «Монастирські візерунки». Для баяна ROLAND FR-1X, цифрового піаніно CLAVINOVA YAMAHA CLP-675 DW/E, GRAND PIANOURL, у виконанні інструментального тріо у складі Олександра Іванька, Людмили Іванько, Олени Леус. URL: http://surl.li/ovonp.

Іванько О. Скрипковий концерт g-moll. URL: https://ivankomusic.com/wp-content/uploads/2024/01/О.Іванько.-Скрипковий-концерт-1.pdf.

Іванько О. Сповідь (для двох скрипок та фортепіано). URL: https://ivankomusic.com/wpcontent/uploads/2016/08/10О.Іванько.Сповідь.pdf.

Іванько О. Старовинні вітражі (із циклу п’єс «Монастирські візерунки»). Для баяна ROLAND FR-1X, цифрового піаніно CLAVINOVA YAMAHA CLP-675 DW/E, GRAND PIANO. URL: https://ivankomusic.com/wp-content/uploads/2019/04/Ориг.Старовинні-вітражі.pdf.

Іванько О. Happy Birthday (для скрипки та фортепіано). URL: http://surl.li/pcaql.

Каплієнко-Ілюк Ю. Тенденції розвитку камерно-інструментального ансамблю у творчості Юрія Ґіни. Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Мистецтвознавство». 2018. № 1. С. 101–109. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=NZTNPUm_2018_1_18.

Кияновська Л. Мирослав Скорик: людина і митець : монографія. Ї : незалежний культурологічний журнал. 2018. С. 124. URL: http://www.ji.lviv.ua/ji-library/kyjanovska/kyjanovska-zmist.htm.

Коденко І. Історичне виконавство як тенденція музичного мистецтва останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03. Харків, 2021. 20 с. URL: https://num.kharkiv.ua/share/dissert/Коденко_І.І/Автореферат_Коденко І. І.pdf.

Колісник О. Мовно-стильова самобутність камерно-інструментальної творчості Євгена Станковича : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03. Львів, 2016. 26 с. URL: https://lnma.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/aref-kolisnyk.pdf.

Кравченко А. Камерно-інструментальне мистецтво України кінця ХХ – початку ХХІ ст. (семіологічний аналіз) : монографія. Київ : НАКККіМ, 2020. 300 с. URL: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/monohrafii/Kamerno_nstrumentalne_mistectvo_Kravchenko_monografya.pdf.

Макаревич А. Невідомий фортепіанний концерт Ф. Ліста: повернення з небуття. Українська музика : науковий журнал. Львів, 2019. 3–4 (33–34). URL: https://ukrmus.files.wordpress.com/2020/03/2019-3-4-n33-34-13.pdf.

Микуланинець Л. Домінанти регіонального топосу в біографії митця. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал. Київ, 2022. № 3. С. 203–207. URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/9505/1/Dominants_ of_ Regional.pdf.

Микуланинець Л. Творчий життєпис Віктора Теличка: наратив музичної культури Закарпаття кінця ХХ–ХХІ ст. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія «Мистецтвознавство». 2022. № 47. С. 61–66. https://doi.org/10.31866/2410-1176.47.2022.269564.

Ракочі В. Інструментальний концерт ХVІІ–ХVІІІ ст.: генеза, класифікація, оркестр : дис. … докт. мистецтвозн. : 17.00.03. Одеса, 2021. 625 с. URL: https://odma.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/rakochis-doctor-of-artthesis.pdf.

Ракочі В. Концерти Антоніо Вівальді : інновації викладу та їх вплив на розвиток оркестру. Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. 2021. № 4–4 (52–53). URL: http://chasopysnmau.com.ua/article/view/251790/249838.

Росул Т. Інтонаційний образ малої Батьківщини в камерній симфонії «Ремінісценції» В. Теличка. Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць. 2021. Вип. 39. С. 130–134. URL: https://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3483/Росул Т. І. Інтонаційний образ малої.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Садовенко С. Традиційна аксіосфера культури локальних топосів України: збереження в добу глобалізації. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал. Київ : Міленіум, 2014. № 2. 320 с. С. 60–66. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN= UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vdakkkm_2014_2_14.

Українська музична енциклопедія / ред. колегія : Г. Скрипник та ін ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2008. 664 с. URL: https://shron3.chtyvo.org.ua/Skrypnyk_Hanna/Ukrainska_muzychna_entsyklopediia_Tom_2.pdf?.

Цепух І. Олександр Петрович Іванько – невідомі сторінки життя та творчості українського композитора романтичного постмодернізму : міжнародна монографія. Musical art and linguistic thesaurus of world culture: Ukraine’s experience : Scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. 324 p. ; Музичне мистецтво та лінгвістичний тезаурус світової культури: досвід України : наукова монографія / O. Badalov et al. Рига, Латвія : Baltija Publishing ; Цепух І. Олександр Петрович Іванько – невідомі сторінки життя та творчості українського композитора романтичного постмодернізму. 2023. С. 265–286. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-293-7-16.

Черноіваненко А. Академічно-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 704 с. URL: https://odma.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/chernoivanenko-a.d.-monografyya-1.pdf.

Юцевич Ю. Словник музичних термінів. 2 вид. Київ : Музична Україна, 1977. 206 с. URL: http://term.in.ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-20