КОНЦЕПЦІЯ GREENРМ В УПРАВЛІННІ ПРИРОДООХОРОННИМИ ПРОЄКТАМИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturalspu/2024.1.11

Ключові слова:

концепція GreenPM, природоохоронні проєкти, управління екопроєктами, сталий розвиток.

Анотація

У статті розглянуто наукові підходи до вивчення концепції GreenPM в управлінні природоохоронними проєктами в контексті сталого розвитку. Проаналізовано праці зарубіжних і вітчизняних науковців у сфері управління проєктами з урахуванням впливу на довкілля. Під час упровадження GreenPM процеси та предметні області управління проєктами узгоджуються з екологічними аспектами проєкту. Концепція передбачає моніторинг і управління впливом проєкту на навколишнє середовище, щоби бізнес-цілі могли бути досягнуті за збереження довкілля. GreenPM пов’язує управління проєктами із природоохоронними заходами та підвищує рівень екологічної свідомості учасників проєкту, незалежно від його безпосереднього стосунку до змін у навколишньому середовищі. Розглянуто також модель управління проєктом, що об’єднує процеси проєктного менеджменту й екологічного управління. Проаналізовано принципи управління сталим розвитком проєктів згідно з літературними джерелами. З’ясовано, що підходи сталого розвитку можуть бути інкорпоровані у проєкти за допомогою різних методів. Це методи модифікації й оптимізації бізнес-процесів за критеріями сталого розвитку, алгоритми динамічної оптимізації, імітаційне моделювання, генетичні алгоритми тощо. GreenPM є частиною екологічно чутливого управління проєктами й інтегрує екологічне мислення в усі процеси ухвалення рішень в управлінні проєктами. Концепція GreenPM полягає в тому, щоб узгодити процес управління проєктами із впливом проєкту на навколишнє середовище. Вона забезпечує досягнення цілей за зменшення водночас негативного впливу на навколишнє середовище, упроваджується на всіх етапах життєвого циклу проєкту. Її реалізація передбачає поєднання методів і підходів проєктного менеджменту з методами та підходами екологічного менеджменту, а також використання механізмів комунікації, заснованих на GreenPM.

Посилання

Розвиток підприємства на еколого-економічних засадах : монографія / Г.О. Швиданенко та ін. Київ : КНЕУ, 2017. 184 с.

Мельникова К.В. Теоретичні принципи логістичного обслуговування споживачів. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 309−312.

ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. URL: https://quality.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-ISO_14001-2015.pdf.

Jones J.A. Project Management: Getting the Job Done. URL: http:// www.sustainabilityprofessionals.org/project-management-getting-job-done.

Krasnoff А., Mochal T. Green Project Management: Supporting ISO 14 000 Standards Through Project Management Processes. URL: http://greeneconomypost.com/green-project-management-greenpm-iso-14000-11040.htm.

Хрутьба В.О. Впровадження методології GrееnPM як реалізація екологічного мислення в управлінні проектами. Управління проектами в розвитку суспільства. Прискорення розвитку організації на основі проектного управління : збірник текстів доповідей VI Міжнародної конференції / КНУБА. Київ, 2010. С. 212–214.

Хрутьба А.С., Морозов В.В. Характеристика концепції GreenPM в управлінні проектами. Управління проектами в розвитку суспільства. Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки : збірник текстів доповідей ХV Міжнародної конференції / КНУБА. Київ, 2018. С. 225–227.

Taylor T. Sustainability Interventions for Managers of Projects and Programmesю. Salford : Centre for Education in the Built Environment. URL: https://www.slideshare.net/SoBEVPSeries/sustainability-interventions-for-managers-of-projects-and-programmes.

Morfaw J.N. Project Sustainability: A Comprehensive Guide To Sustaining Projects, Systems And Organizations In A Competitive Marketplace. Bloomingtoon : Universe Publishing, 2011. URL: https://books.google.com.ua/books/about/Project_Sustainability.html?id=0wJdNRxpDcAC&redir_esc=y.

Making Sense of Sustainability Project Management / L.T. Barnard et al. Grimsby : Explorus Group Inc., 2011. URL: https://www.scirp.org/(S(vtj3fa45qm1ean45vvffcz55))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1197275.

Silvius G., Tharp J. Sustainability Integration for Effective Project Management.Expected. IGI Global Publishing, 2013. DOI: 10.4018/978-1-4666-4177-8.

Project-related approach of communication management in solving local environmental problem / V. Khrutba et al. Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky. 2018. № 6 (5). Р. 65–75.

Результати екологічної та соціальної оцінки проекта реконструкції дороги / В.О. Хрутьба та ін. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2015. № 4/10 (76). С. 26–34. DOI: 10.15587/1729-4061.2015.47887.

Entropy analysis of organizations’ knowledge systems on the example of project management standards / V.D. Gogunskii et al. Applied Aspects of Information Technology. 2022. № 5 (2). Р. 91–104. DOI: 10.15276/aait.05.2022.7.

Азарова І.Б. Методологічні підходи ініціації проектів. Управління розвитком складних систем. 2017. Вип. 30. С. 21–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2017_30_5.

Ковтун Т. А. Формування часових параметрів життєвого циклу проєкту екологістичної системи. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 34 Серія «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами». 2021. № 2 (4). С. 34–45. http://doi.org/10.20998/2413-3000.2021.4.5.

A Strategic Analysis of the Prerequisites for the Implementation of Waste Management at the Regional Level / I. Kotsiuba et al. Ecological Engineering & Environmental Technology. 2023. № 24 (1). Р. 55–66. DOI: 10.12912/27197050/154918.

Simulation Modeling for Predicting the Formation of Municipal Waste / V. Khrutba et al. Mathematical Modeling and Simulation of Systems (MODS’2020). MODS 2020 / S. Shkarlet et al. (eds.). Advances in Intelligent Systems and Computing. 2021. Vol 1265. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-58124-4_3.

Kirsten L. Consulting Acquires Leading Environmental Sustainability. URL: http://www.hitachiconsulting.com/sap.cfm.

The sustainable project management: A review and future possibilities / V.K. Chawlaa et al. Journal of Project Management. 2018. № 3. Р. 157–170. DOI: 10.5267/j.jpm.2018.2.001.

Особливості взаємодії зацікавлених сторін у природоохоронних проектах / Ю.С. Хрутьба та ін. Управління розвитком складних систем. 2019. Вип. 37. С. 32–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2019_37_7.

Особливості розвитку ринку логістичних послуг в Україні / Т.В. Наконечна та ін. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 24 (2). С. 139–144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24%282%29__29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-10