ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕЛЕКТРОННОГО СПІЛКУВАННЯ: ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ РЕСУРСИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2024.5.4

Ключові слова:

спілкування, комунікація, електронне спілкування, Інтернет, інтернет-дискурс, трансформерні нейронні мережі

Анотація

У статті констатовано, що сучасне електронне спілкування визначається впливом вербальних і невербальних ресурсів на сприйняття повідомлень. Вербальні ресурси, такі як слова та їх семантичні властивості, разом із неформальним стилем письма формують емоційний тон повідомлення та впливають на інтерпретацію інформації. Невербальні ресурси, зокрема емодзі, смайл, емотикон, доповнюють вербальну інформацію, передаючи емоційне забарвлення та намагаючись заповнити прогалини у зв’язку. Згідно з дослідженнями таких відомих сучасних дослідників, як І. Карпа, Н. Гудзь, М. Карпушина, С. Чемеркі, Є. Кулик, Л. Компанцева, розуміння та використання цих ресурсів є ключовим для покращення комунікаційних навичок у цифрову епоху. Наведено дефініцію на позначення сomputer-mediated communication і виокремлено такі головні його риси: поліфонічність, анонімність і дистанційність, заміщення характером спілкування, гіпертекстовість та інтерактивність, емоційна насиченість, ненормативність учасників спілкування, прагнення до нетипової (атипової) поведінки. Аналіз особливостей електронного спілкування сприяє глибшому розумінню сучасного комунікаційного середовища, допомагає простежити зміни, вплив на комунікантів і специфіку використання новітніх засобів для досягнення різних комунікативних інтенцій. Дослідження сприяє виявленню потреб користувачів, розробці нових технологій та інструментів, що полегшують і покращують процеси взаємодії користувачів в Інтернеті. Студіювання цієї проблеми підвищує рівень культурного розуміння, адже допомагає заглибитись у культурні відмінності спілкування між людьми з різних частин світу й особливості реалізації їх спілкування в різних соціокультурних контекстах. Отже, аналіз особливостей електронного спілкування важливий для розвитку сучасного суспільства та для дослідження комунікаційних процесів у цифровій епохі.

Посилання

Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: В 4-х т. Т. 4. Донецьк : ДонНУ, 2012. 426 с.

Ковальчук І. А. Мовна специфіка спілкування в Інтернеті. Магістеріум. Вип. 37: Мовознавчі студії. 2009. С. 45‒48.

Herring S. S. Computer-Mediated Discourse. URL: http://www.let.rug.nl/redeker/herring.pdf.

Матвієнко О. В., Остапенко Г. І. Комунікативна діяльність у мережі Інтернет: теоретико-методологічні підходи до аналізу соціалізації студентської молоді. Вісник Харківської державної академії культури. 2013. Вип. 41. С. 151–158.

Столярова М. О. Етикет у віртуальній англомовній комунікації (на матеріалі чатлайнових сесій) : дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови». Київ, 2005. 209 с.

Гудзь Н. О. Інтернет-дискурс – невід’ємна складова сучасної комунікації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2013. Вип. 4. С. 228–232.

Карпушина М., Чистякова, О. Сучасна комунікація: особливості мовлення в мережі інтернет. Філологічний дискурс. 2016. Вип. 4. С. 212–221. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2016_4_24.

Карпа І. Б. Функціональні та прагматичні характеристики інтерактивної віртуальної комунікації. Автореф. на здобуття наук. ступеня кандидата філологічних наук: спец. 10.02.04 «Германські мови». Херсон, 2010. 22 с.

Vaswani, Ashish & Shazeer, Noam & Parmar, Niki & Uszkoreit, Jakob & Jones, Llion & Gomez, Aidan & Kaiser, Lukasz & Polosukhin, Illia. (2017). Attention Is All You Need.

Чванкін С. А. Інформаційні технології у доказуванні в цивільному процесі: теоретичні та практичні аспекти : дис. д-ра юрид. наук. Одеса, 2021. 518 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-15