ЛЕКСЕМИ «TOURIST / ТУРИСТ» В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2024.5.7

Ключові слова:

картина світу, туристичний термін, етимологічний аналіз, значення, структурна модель, синонім

Анотація

У статті розглядається відображення лексем «tourist / турист» в англійській та українській мовних картинах світу. Під картиною світу розуміється спосіб концептуалізації світу, бачення позамовного світу певними етносами й закріплення його вербальними засобами певних мов. Дослідження проводиться на матеріалі туристичних термінів, які виконують комунікативну функцію в професійному середовищі й обслуговують людей, які користуються послугами цієї сфери. Етимологічний аналіз досліджуваних лексем засвідчив їхнє походження зі старофранцузької мови. Зазначається, що в англійській мові запозичення з’явилося набагато раніше, ніж в українській мові. Порівняльний аналіз показує, що англійська одиниця “tourism” є полісемантичною; словники української мови фіксують однозначність лексеми «турист». Обидва слова є складовими словосполучень. Виокремлено сім структурних моделей словосполучень в англійській мові, найчастотнішою серед яких є структура N + N. Серед багатокомпонентних структур переважає модель N + N + N. Оскільки лексема «турист» не вживається в функції означення в українській мові, словосполучень із досліджуваним словом набагато менше. Зафіксовано єдину структурну модель: прикметник + іменник. Акцентується увага на тому, що в українській мові широким є використання похідних від лексеми «турист». В обох мовах зафіксовано складні слова – афіксальні деривати. Зміст лексем «tourist / турист» доповнено синонімами. Підкреслюється, що переважна більшість синонімів англійської мови є ідеографічними. Для української мови характерним є більш широке використання стилістичних синонімів. В обох мовах помітний пласт лексики становлять професійні жаргонізми. З’ясовано, що деякі лексичні одиниці були запозичені з англійської мови в українську, що свідчить про інтенсивність культурно-історичних контактів народів. Виявлено, що лексеми «tourist / турист» мають як спільні для обох мов характеристики, так і марковану специфіку відображення в англійській та українській лінгвокультурах.

Посилання

Cambridge Advanced Learners Dictionary and Thesaurus. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tourist (access date: 12.01.2024).

Merriam-Webster Learner’s Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary// tourist (access date: 12.01.2024).

Online Etymology Dictionary. URL: https://www.etymonline.com/search?q=tourist (access date: 14.01.2024).

Power thesaurus. URL: https://www.powerthesaurus.org/tourist/synonyms (access date: 25.01.2024).

Travel Industry jargon Explained. URL: https://www.flightcentre.ca/window-seat/travel-industry-jargon-explained (access date: 02.02.2024).

Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.

Енциклопедичний словник-довідник з туризму. URL: https://leksika.com.ua/15450702/turizm/turist (access date: 13.01.2024).

Коломієць В. Т. (гол. ред.) Етимологічний словник української мови. Київ : Наукова думка, 2006. Т. 5. 705 с.

Мальська М. П., Микитенко Н. О., Котловський А. М. Англо-український словник термінів сфери туризму. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 448 с.

Словник синонімів онлайн. URL: https://synonimy.info (дата звернення: 21.01.2024).

Словник синонімів української мови. URL: https://synonim.org.ua/turyst-synonimy (дата звернення: 13.02.2024).

Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу. Київ : Логос, 2004. 284 с.

Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя : Прем’єр, 2008. 332 с.

Малгамова Л. О. Асоціативний експеримент як емпіричний метод дослідження лінгвокогнітивних концептів. Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія. 2023. Випуск 2. С. 26–29.

Півньова Л. В. Лексика туризму в українській мові: формування та функціонування: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2017. 258 с.

Півньова Л. В. Структурна організація термінополя туризму в українській мові. Термінологічний вісник. 2019. Випуск 5. С. 182–187.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-15