ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ З ІНТЕРНЕТ-ТЕКСТОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2024.5.10

Ключові слова:

інтернет-текст, мовно-методична підготовка, формування, майбутній учитель української мови і літератури, культура роботи з інтернет-текстом, змістове та методичне забезпечення, навчання української мови у старшій школі

Анотація

У статті окреслено змістове та методичне забезпечення формування культури роботи з інтернет-текстом майбутніх учителів української мови і літератури на заняттях з курсу методики навчання української мови. З метою визначення методичних особливостей роботи з інтернет-текстом з’ясовано дефінітивні ознаки та жанрово-тематичну специфіку інтернет-тексту як різновиду медіатексту. До специфічних рис інтернет-тексту віднесено актуальність, інтерактивність, гіпертекстуальність. Акцентовано увагу на роботі з такими інформаційними мовленнєвими жанрами, як блог і форум. Форуми та блоги представлено як специфічні жанри інтернет-дискурсу, з оригінальним підбором стилістичних засобів мовлення і відповідністю характеристикам мережевого тексту. Форум більшою мірою зосереджений на певній темі обговорення, до якої можна повертатися, тоді як блог – це постійна зміна коротких інформаційних повідомлень, оновлення яких читач може спостерігати, заходячи в систему. Для форумів як мовленнєвого жанру інтернет-повідомлення характерна взаємодія: факт – повідомлення – обговорення, інтерактивний характер комунікації, часова необмеженість. Ключове словосполучення «культура роботи з інтернет-текстом» визначаємо як психологічні передумови сприйняття інтернет-тексту, розуміння інтернет-тексту, володіння різними видами аналізу інтернет-тексту та його укладання. Педагогічне партнерство організацій, у яких працюють автори статті, спонукало розробити вправи та завдання на прикладі матеріалів регіональних форумів і блогів, що найбільше відповідають характеристикам мережевого тексту, мають швидку динаміку до урізноманітнення, дають змогу робити широку добірку тематичних панелей. Для формування культури роботи майбутніх учителів з інтернет-текстами в межах курсу методики навчання української мови розроблені вправи для сьомого класу за модельною програмою нової української школи. Апробація розроблених вправ на базі старших класів закладів загальної середньої освіти м. Сум і м. Чернігова дала змогу уточнити групи вмінь майбутніх учителів для формування культури роботи з інтернет-текстом. Перспективою досліджень визначено проведення різнофакторного аналізу впливу інтернет-середовища на формування мовної особистості молоді.

Посилання

Digital Global Overview Report 2023. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report.

Державний стандарт базової середньої освіти (2020). URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannyaderzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898?fbclid=IwAR2L6wsCGLa8K7qlzeTItm3FiSQKtO7lKMsJ2e6bZ20jLqQyERgcEKrg0cI.

Модельна навчальна програма «Українська мова. 7–9 класи» для закладів загальної середньої освіти / Н. Б. Голуб, О. М. = Горошкіна. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. Наказ № 883 від 24.07.2023. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku.

Drushlyak M.G., Semenog O.M., Budianskyi D.V., Sotska H.I., Trynus O.V., Semenikhina O.V. The Use of Digital Technologies for the Development of Pre-service Teachers’ Rhetorical Skills: The Experience of Ukraine. 45th Jubilee International ICT Convention – MIPRO 2022. May 23–27. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9803713 (дата звернення 16.02. 2024).

Друшляк М.Г., Семеног О.М., Грона Н.В., Пономаренко Н.П., Семеніхіна О.В. Типологія інтернет-ресурсів для розвитку інфомедійної грамотності молоді. Інформаційні технології та засоби навчання, 2022. Том 88, № 2. С. 1–22.

Семеног О., Плужник Ю. Фахово-методична підготовка майбутніх учителів до формування читацької грамотності учнів на засадах дослідження PISA-2018. Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія. 2023. Вип. 3. С. 150–162.

Bell A. The Language of News Media. Oxford: Blackwell, 1991. 277 p.

Dijk, Teun A. van. Discourse and Communication: New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse and Communication, Berlin, New York: De Gruyter, 1985. URL: https://doi.org/10.1515/9783110852141.

Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 324 с.

Гудзь Н. О. Інтернет-дискурс як новий тип комунікації: структура, мовне оформлення, жанрові формати. Сучасні лінгвістичні студії : навчальний посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. С. 61–87.

Шкворченко Н. Інтернет-дискурс як лінгвістична категорія. Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. Вип. 23. Том 3. С. 62–68.

Яцимірська М., Драган Н. Медіатекст як продукт журналістської творчості (психолінгвістичний аналіз логічного сприйняття та емоцій). Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. Львів, 2007. Вип. 30. С. 267–276.

Ільганаєва В. О. Інформація та знання в соціально-комунікаційних процесах. Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. 2009. № 2. С. 149–153.

Бобаль Н. Р. Тексти ЗМІ: структура та зміст поняття. Наукові записки Націольнального університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. 2012. № 30. С. 234–235.

Лалл Джеймс. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід [Текст] /пер. О. Гриценко [та ін.] ; ред. О. Г. Гриценко. Київ : К.І.С., 2002. 264 с.

Мовленнєві жанри на уроках української мови в ліцеї (рівень стандарту) : практичний посібник. Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Гадаєвська Л. В. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. 128 с.

Різун В. В. Літературне редагування: підручник. Київ : Либідь, 1996. 240 с.

Авраменко О. М. Українська мова (рівень стандарту) : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Київ : Грамота, 2019. 208 с.

Семеног О. М., Калинич О., Дятленко Т.І., Білясник М.Д., Гапон Л. Українська мова: підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти. Тернопіль : Астон, 2024. URL: https://lib.imzo.gov.ua/konkursniyvdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/movno-lteraturna-osvtnya-galuz/ukranska-mova/ukranska-mova-pdruchnik-dlya-7-klasuzakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-semenog-o-m-kalinich-o-v-dyatlenko-t--blyasnik-m-d-gapon-l-o/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-15