ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2023.3.3

Ключові слова:

здоров’язбережувальне середовище, збереження і зміцнення здоров’я учнів, модель здоров’язбережувального освітнього середовища, здоров’язбережувальні технології, учні.

Анотація

Забезпечення умов для збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління передбачає визначення особливостей і тенденцій розвитку дитячого організму, визначення пріоритетних проблем, обґрунтування шляхів профілактики можливих функціональних порушень та патологічних змін. Актуальність створення здоров’язбережувального середовища в умовах закладу загальної середньої освіти підтверджується Державною програмою «Освіта» та «Національною доктриною освіти України у ХХІ столітті», завданнями яких є всебічний розвиток людини, становлення її духовного, психічного та фізичного здоров’я. Мета – обґрунтувати необхідність упровадження здоров’язбережувальних технологій та створення здоров’язбережувального середовища у закладах загальної середньої освіти міста. Методи дослідження: аналіз даних профілактичних медичних оглядів, оцінка показників фізичного розвитку (індекс С. О. Пушкарьова, 1983) та функціонального стану серцево-судинної системи (спосіб оцінки адаптаційно-резервних можливостей (АРМ) організму учнів (С. В. Гозак та спів., 2011)). У дослідженні брали участь 775 дітей 6–17 років ЗЗСО м. Суми. Отримані дані підлягали математичній та статистичній обробці за допомогою прикладної програми Statistica 6.0. Результати. Результати моніторингу стану здоров’я учнів 6–17 років свідчать про гармонійний фізичний розвиток у 54,6±2,4% дітей та середній рівень адаптаційно-резервних можливостей у 64,8±2,3% учнів, що свідчить про середній ступінь ризику розвитку хвороб та резерву здоров’я. Із віком відбувається зростання на 13,4% питомої ваги групи учнів із дисгармонійним фізичним розвитком із недостатньою масою тіла, збільшується у 1,34 рази частка дітей із низьким рівнем адаптаційно-резервних можливостей та знижується у 1,13 рази частка дітей із середнім та високим (у 1,63 рази) рівнями АРМ. Висновки. Обґрунтовано рекомендації для закладів загальної середньої освіти міста щодо впровадження п’ятикомпонентної моделі здоров’язбережувального середовища з такими блоками здоров’язбережувальних технологій: освітньо-виховним, санітарно-гігієнічним, медичним, фізкультурно-оздоровчим та психолого-діагностичним.

Посилання

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2012 рік / за ред. Р.В. Богатирьової. Київ, 2013. 464 с.

Kalynychenko I., Zaikina H., Latina H., Skyba O., Kalynychenko D. Тhe use of methods mathematical statistics in modeling the psychophysiological «value» of cognitive activity of students with different levels of academic success. TEM Journal. 2021. Vol. 10. № 3. P. 1325–1335. URL: https://doi.org/10.18421/TEM103-41.

Коцур Н. Формування здоров’язбережувального простору в загальноосвітніх навчальних закладах. Рідна школа. 2012. № 11. С. 60–65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_11_15.

Даниленко Г.М. Гігієнічні основи системної оптимізації формування здоров'я дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01. Київ, 2007. 40 с.

Єфімова В.М. Здоров’язбережувальні технології в системі підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія «Педагогічні науки». 2011. Т. 1. Вип. 33. С. 131–134. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2011_1.33_32.

Мешко Г.М. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Вип. 1. С. 157–161. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2017_1_42.

Дручик В.Д. Здоров’язбережувальна спрямованість освітнього процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи у старшій школі. Педагогічні науки. 2011. № 94. С. 86‒92.

Ihnatenko H., Samus Т., Іhnatenkо О., Оpanasenkо V., Vovk B. Forming intending teachers’ health preserving competence in the educational environment of higher educational institution. ScienceRise: Pedagogical Education. 2022. № 2(47). Р. 27–34. URL: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2022.254495.

Improving Environmental Health in Schools. / Dawn H.G. еt all. Current problems in pediatric and adolescent health care. 2023. Vol. 53. № 4. Р. 101407. URL: https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2023.101407.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20