Приклад оформлення статті

УДК - 796.853.23.012.11/.13.015.132.071.2

ВПЛИВ ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ
НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ДЗЮДОЇСТІВ
 

Рибалко Петро Федорович,  
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри теорії та методики фізичної культури
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
ORCID ID: 0000-0002-6460-4255

Спортивна техніка дзюдо представляє собою складну багатоструктурну систему цілеспрямованих і взаємопов’язаних рухових дій. Вона нараховує близько 2000 прийомів.  Спортивна боротьба на сучасному етапі її розвитку відрізняється високими вимогами до різних сторін підготовленості спортсменів. Особлива увага надається силовій та швидкісно-силовій підготовці. Здатність вибірково показувати значні м’язові зусилля дозволяє борцям успішно виконувати комбінації, вчасно застосовувати конрт-прийоми, що значно підвищує надійність реалізації технічних дій. Мета даної роботи полягає в аналізі впливу швидкісно-силової підготовки на функціональну підготовленість борців-дзюдоїстів... (не менше 1800 знаків)
Ключові слова: дзюдо, багаторічна підготовка, методика, підготовчий період, дзюдоїсти, спортивні досягнення.

Rybalko Petro. The influence of speed-strength training on the functional fitness of judo players
The sports technique of judo is a complex multi-structural system of purposeful and interconnected motor actions. It counts about 2000 receptions. Sports wrestling at the current stage of its development is characterized by high requirements for various aspects of athletes' preparation. Special attention is paid to strength and speed-strength training. The ability to selectively show significant muscle effort allows wrestlers to successfully perform combinations, apply conrt techniques in a timely manner, which significantly increases the reliability of the implementation of technical actions. The purpose of this work is to analyze the influence of speed-strength training on the functional fitness of judo wrestlers.... (не менше 1800 знаків)
Key words: judo, long-term training, methodology, training period, judokas, sports achievements.

Вступ. Результати численних досліджень у галузі теорії та методики спортивного тренування, аналіз теорії та практики підготовки спортсменів, дозволяють визначити пріоритетні напрямки, що обумовлюють прогрес у сучасному спорті. Одним з найважливіших провідні науковці визначають постійну конкуренцію на змаганнях та на тренувальних заняттях...

Матеріали та методи. Для вирішення поставлених задач були застосовані наступні методи:
1. вивчення та аналіз літературних джерел;
2. статистичні методи;
3. аналіз та синтез отриманої інформації.

Результати дослідження. При проведенні експерименту дзюдоїсти виконували розроблений комплекс швидкісний-силової підготовки з гирями. У першому мезоциклі тривалістю чотири тижні десять запропонованих вправ виконувалися в трьох підходах. Основне завдання в цей період тренування - довести кількість повторень в одному підході до 20 разів. Час  відпочинку між повтореннями і підходами не обмежений. Цей мезоцикл було названо «об'ємним»...

Висновки. Тренувальний процес швидкісно-силових якостей дзюдоїстів полягає в тому, щоб спочатку набрати об'єм силових вправ, а потім підвищувати інтенсивність виконання завдань. Таке планування тренувального процесу дозволяє перш за все розвинути можливості силових якостей дзюдоїстів, а потім анаеробні компоненти функціональної працездатності, що приведе до значного поліпшення показників зовнішнього дихання й процентного засвоєння кисню організмом спортсменів.

Література:

1. Аналіз спортивних результатів з використанням інформаційних технологій / В.І. Богіно, В.О. Дрюков, Ю.О. Павленко та ін. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. 2004. № 3. С. 5–9.

2. Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні : Указ Президента України від 21 липня 2008 р. № 640/2008 / Президент України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640/2008#Text.

3. Тіняков А.О. Аналіз можливостей юнацького спорту як соціальної системи у вихованні моральних якостей особистості. Теорія і практика управління соціальними системами. 2010. № 3. С. 66–73.

References:

1. Bohino, V.I., Driukov, V.O., Pavlenko, Yu.O. et al. (2004). Analiz sportyvnykh rezultativ z vykorystanniam informatsiinykh tekhnolohii [Analysis of sports results using information technologies]. Aktualni problemy fizychnoi kultury i sportu – Actual problems of physical culture and sports, no. 3, pp. 5–9 [in Ukrainian].

2. President of Ukraine (2008). Pro priorytety rozvytku fizychnoi kultury i sportu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 21 lypnia 2008 r. № 640/2008 [On priorities for the development of physical culture and sports in Ukraine: Decree of the President of Ukraine dated July 21, 2008 № 640/2008]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640/2008#Text [in Ukrainian].

3. Tiniakov, A.O. (2010). Analiz mozhlyvostei yunatskoho sportu yak sotsialnoi systemy u vykhovanni moralnykh yakostei osobystosti [Analysis of the possibilities of youth sports as a social system in the education of moral qualities of the individual]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy – Theory and practice of social systems management, no. 3, pp. 66–73 [in Ukrainian].