ПЕРСПЕКТИВИ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СПОРТИВНИХ ІГОР У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2024.1.9

Ключові слова:

спортивні ігри, молодші школярі, фізичне виховання, зміст, напрями, перспективи, удосконалення.

Анотація

Сучасні реформи освіти вимагають пошуку нових форм і шляхів формування фізичного виховання учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Мета статті – з’ясувати перспективи наукового напряму, пов’язаного з використанням засобів спортивних ігор у фізичному вихованні учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової й методичної літератури, абстрагування, історичний метод, порівняння. Фахівці неодноразово вказували на потребу підвищення навчального потенціалу програми «Фізична культура». Структура мотивації молодших школярів указує на високий інтерес дітей до вправ із м’ячем. Деякі фахівці під час вивчення досвіду підвищення рухової активності дітей молодшого шкільного віку запропонували застосовувати засоби тенісу; наявні також ефективні спроби оптимізувати руховий режим молодших школярів за допомогою застосування засобів футболу, мінібаскетболу, волейболу тощо. Разом із тим ми в пропозиціях виходимо від пошуку спільних ознак рухової діяльності (техніки рухових дій) окремих спортивних ігор і поєднання елементів навчання їх в одну програму з подальшим диференційованим підкріпленням вибірковими освітніми впливами з окремих спортивних ігор. Це дасть змогу сприяти формуванню шкали компетентностей на уроках із фізичної культури в початкових класах, пов’язаної з руховим досвідом зі спортивних ігор. Установлено наявність суперечності між потребою формування в учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти широкого кола рухових умінь і навичок зі спортивних ігор і відсутністю науково-методичного обґрунтування комплексного застосування засобів цих видів спорту в урочних формах занять із фізичного виховання учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Її вирішення можна досягнути за допомогою обґрунтування програми комплексного використання засобів спортивних ігор в урочних формах занять із фізичного виховання учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

Посилання

Аксьонова О.П., Кириленко Л.В. Школа компетентностей на уроках з фізичної культури в початкових класах. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2018. Вип. 3 (97). С. 25–32.

Безверхня Г. Фактори, що впливають на формування мотивації рухової активності школярів. Спортивний вісник Придніпров’я. 2008. № 3–4. С. 99–102.

Нова українська школа: методика навчання фізичної культури у 1–4 класах закладах загальної середньої освіти : навчально-методичний посібник / А.А. Боляк та інші. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2021. 160 с.

Васюк О. Розвиток фізичних і морально-вольових якостей під час уроків фізичного виховання засобами хортингу у дітей середніх класів. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2016. № 4. С. 38–40.

Галай М.Д. Диференційоване навчання вправ з м’ячем учнів молодших класів на уроках фізичної культури в школі. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи : збірник наукових праць. Львів-Кєльце, 2017. Вип. 1. С. 375–380.

Дерека Т.Г., Гацко О.В., Бистра І.І. Соціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку засобами ігор. Спортивний вісник Придніпров’я. 2019. № 2. С. 60–68.

Ковальчук Л., Загірна А., Герасимчук А. Психофізична адаптація дітей молодшого шкільного віку до умов навчання в Новій українській школі. Фізична культура в школі: стан і перспективи розвитку : збірник тез доп. ІІ Регіональної наук.-практ. конф. Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2021. С. 10–12.

Ковтуненко О., Соботюк С. Оптимізація рухового режиму молодших школярів засобами футболу. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Фізичне виховання і спорт». 2017. Вип. 25. С. 55–59.

Колесник А.С. Використання інноваційних технологій під час занять з фізичної культури. Молодий вчений. 2018. № 11 (2). С. 553–558.

Марченко С.І., Голубов В.О. Особливості впливу ігрових режимів на динаміку розвитку швидкості у хлопчиків молодшого шкільного віку. Теорія та методика фізичного виховання. 2015. № 3. С. 17–24. DOI: 10.17309/tmfv.2015.3.1152.

Інноваційні технології у фізичному вихованні школярів / Н.В. Москаленко та інші. Дніпропетровськ : Інновація, 2017. 332 с.

Павлова Н.В. Рольові спортивні ігри як засіб сформованості колективу молодших школярів. Молода спортивна наука України. 2006. Т. 1. Вип. 10. С. 40–44.

Петрушкевич І.І. Проблеми модернізації фізичного виховання підлітків (теоретичний аспект). Virtus. 2020. Вип. 47. С. 77–80.

Аналіз досвіду підвищення рухової активності дітей молодшого шкільного віку в процесі фізкультурно-оздоровчих занять / А. Прокопенко та інші. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : збірник наукових праць. 2020. Вип. 9 (28). С. 61–67. DOI: 10.31652/2071-5285-2020-9(28)-61-67.

Сороколіт Н.С., Чопик Р.В. Нормативно-програмне забезпечення фізичного виховання в умовах Нової української школи. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2023. Вип. 5K (165). С. 130–133. DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2023.5K(165).29.

Страшко С., Гаврилюк В. Позитивний вплив уроків фізичної культури з елементами таеквондо на показники фізичного здоров’я учнів та формування в них мотивації до самостійних занять фізичними вправами. Теорія та методика управління освітою. 2013. Вип. 10.

Сушко Р.О., Ібраімова М.В. Інноваційні технології у початковій підготовці дітей на прикладі спортивних ігор. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2015. № 2. С.190–194.

Тимчик М.В., Шкуратюк П.В. Фізичне виховання молодших школярів у процесі занять волейболом. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт». 2017. Вип. 2. С. 119–121.

Чижик Т.Г., Потоцька Т.Ф. Фізична підготовка дітей передшкільного та молодшого шкільного віку у контексті Нової української школи : монографія. Миколаїв : Іліон, 2020. 130 с.

Чопик Р.В. Методика навчання фізичних вправ молодших школярів у процесі занять баскетболом : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2010. 22 с.

Юзковець І.О. Комплексний розвиток фізичних здібностей учнів молодших класів засобами міні-баскетболу : дис. ... докт. філос. : 017 «Фізична культура і спорт». Переяслав, 2020. 278 с.

Improvement of physical preparedness of qualified volleyball players / Ya. Hnatchuk et al. Journal of Physical Education and Sport. 2018. № 18 (1). Art 32. Р. 239–245. DOI: 10.7752/jpes.2018.01032.

Paradigm of theoretical preparation in sports / М. Pityn et al. Journal of Physical Education and Sport. 2019. Vol. 19 (Supplement issue 6). Р. 2246–2251.

Pedagogical colleges students readiness formation for sport and recreation activity / О. Romanchyshyn et al. Journal of Physical Education and Sport. 2015. № 15 (4). Р. 815–822.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-09