ВІДМІННОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОГО ВІКУ В ТАЕКВОН-ДО ІТФ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2024.1.11

Ключові слова:

юні спортсмени, спеціальна фізична підготовленість, поодинокі удари, комбінації, контроль, відмінності, таеквон-до ІТФ.

Анотація

У статті виявлено потребу вдосконалення фізичної підготовки спортсменів у таеквон-до ІТФ, для вирішення якої необхідно з’ясувати наявний рівень спеціальної фізичної підготовленості юних спортсменів у цьому виді спорту. Мета статті – установити рівень спеціальної фізичної підготовленості та його відмінності між юними спортсменами різних вікових груп таеквон-до ІТФ. Матеріали та методи – теоретичний аналіз, узагальнення даних літератури й мережі Інтернет, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Спеціальна фізична підготовленість спортсменів визначена за допомогою таких контрольних вправ, як поодинокі удари руками й ногами, комбінації з двох (дольочагі-крос і йопчагі-хук) і трьох (хук-до- льо-двічагі та джеб-йопчагі-хук) ударів із залученням рук і ніг упродовж 10 і 120 с. Для більшості контрольних вправ зі спеці- альної фізичної підготовки юних спортсменів у таеквон-до ІТФ спостерігається поступове підвищення результатів від най- молодшої групи (7–9 років) до найстаршої (15–17 років). Виявлено закономірності, згідно з якими в усіх контрольних вправах наймолодші спортсмени (7–9 років) поступаються своїм старшим колегам; у більшості контрольних вправ таеквондисти 15–17 років домінують за результатами над іншими віковими групами (р≤0,04); відсутні будь-які достовірні відмінності між таеквондистами вікових груп 10–11 і 12–14 років; із підвищенням віку спортсмени в таеквон-до ІТФ більш схильні отримувати перевагу в проявах спеціальної (швидкісно-силової) витривалості й у контрольних вправах із поодиноким виконанням ударів і виконанням комбінацій із трьох ударів упродовж 120 с. У жодній із контрольних вправ не виявлено статистично вірогідних відмінностей між результатами таеквондистів двох вікових груп 10–11 і 12–14 років. Вони перебувають усередині вікового діапазону, який аналізували, і, маючи здебільшого статистично вірогідні відмінності від спортсменів 7–9 років і 15–17 років, залишаються певною буферною (резервною) зоною. Уважаємо, що для спортсменів зазначеного віку в таеквон-до ІТФ необхідно впроваджувати спрямовані тренувальні впливи з фізичної підготовки.

Посилання

Вплив занять з елементами тхеквондо на розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку / С. Воропай та інші. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. № 1. С. 164–169.

Данищук С., Яців Я., Гнатчук Я. Обґрунтування параметрів контролю спеціальної фізичної підготовленості спортсменів віком 12–13 років у таеквон-до ІТФ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини». 2022. Вип. 27. С. 165–173.

Данищук С., Яців Я., Гнатчук, Я. Диференціація фізичної підготовки спортсменів віком 12–13 років у таеквон-до ІТФ: перспективи досліджень. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». № 10 (155). С. 65–70. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.10(155).16.

Задорожна О.Р., Бріскін Ю.А., Пітин М.П. Тактика у сучасних олімпійських спортивних єдиноборствах : монографія. Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. 416 с.

Диференціація фізичної підготовки спортсменів : монографія / М.М. Линець, О.А. Чичкан, Я.І. Гнатчук та інші ; за заг. ред. М.М. Линця. Львів : ЛДУФК, 2017. 304 с.

Лукіна О.В. Оптимізація спеціальної фізичної підготовленості юних тхеквондистів на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. фіз. вих. : 24.00.01. Дніпропетровськ, 2009. 20 с.

Лукіна О. Динаміка структурних змін базової підготовленості юних тхеквондистів. Спортивний вісник Придніпров’я. 2007. № 1. С. 107–110.

Лукіна О., Новіков В., Горбенко В. Спеціальна фізична підготовленість юних тхеквондистів на етапі попередньої базової підготовки. Спортивний вісник Придніпров’я. 2010. № 3. С. 71–76.

Лючкова Є. Координаційні здібності у тренувальній та змагальній діяльності тхеквондистів. Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : збірник статей наук.-практ. конф. Харків : ХНПУ, 2021. С. 69–73.

Немцева Ю., Кравчук Т. Аналіз технічної підготовленості тхеквондистів у змагальних поєдинках. Physical Education Theory and Methodology. 2021. № 1. С. 41–44.

Омеляненко Д.О., Ананченко К.В., Пакулін С.Л. Удосконалення процесу підготовки таеквондистів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15. 2017. Вип. 7 (89). С. 12–16.

Саєнко В.Г., Теплий В.М. Фізичні якості юних тхеквондистів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 4. С. 119−121.

Санжарова Н.М., Попова М.В. Вплив засобів тхеквондо на рівень розвитку гнучкості хлопчиків молодшого шкільного віку. Теорія та методика фізичного виховання. 2015. № 2. С. 15–19. DOI: 10.17309/ tmfv.2015.2.1137.

Таеквон-до І.Т.Ф. : навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Київ, 2010. 39 с.

Koshcheyev A. Technical training in the non-olympic taekwondo (poomsae) direction during the initial preparation phase. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2019. Вип. 8. С. 157–164.

Paradigm of theoretical preparation in sports / М. Pityn et al. Journal of Physical Education and Sport. 2019. Vol. 19 (Supplement issue 6). P. 2246–2251.

Improvement of the Structure and Content of an Annual Training Macrocycle for Young Pankration Athletes / М. Pityn et al. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 2021. № 21 (3). Р. 185–193. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.3.01.

Development of special physical qualities skilled kickboxers various style of competitive activity / Е. Prystupa et al. Journal of Physical Education and Sport. 2019. Vol. 19 (Supplement issue 2). P. 273–280.

Participation tactics of elite freestyle wrestlers in competition system in 2013–2016 Olympic cycle / O.R. Zadorozhna et al. Pedagogy of Physical Culture and Sports. 2021. Vol. 25 (5). P. 275–285. https://doi.org/10.15561/26649837.2021.0502.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-09