ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ СТУДЕНТСЬКОЇ КОМАНДИ В ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2024.1.23

Ключові слова:

комунікативні взаємодії, волейболісти-курсанти, психологічна підготовка.

Анотація

Актуальність. У командних видах спорту потрібно враховувати вплив статусно-рольових відносин на міжособистісну взаємодію, оскільки рольові очікування визначають завдання та функції виконуваної діяльності. Рольові приписи у волейболі визначають і спрямованість спілкування: організатори спільних дій (диспетчери, зв’язуючі гравці) частіше ініціюють звернення й беруть участь у плануванні та корекції взаємодії. При цьому важливо відстежувати, на якому рівні здійснюється те чи інше спілкування між учасниками спортивної діяльності, а також перешкоджати виникненню комунікаційних бар’єрів. Знання та врахування комунікативних і поведінкових особливостей спортсменів дасть змогу поліпшити тренувальну та змагальну діяльність. Методи дослідження – аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, психолого-педагогічні методи, тестування. Результати роботи. Розроблений комплекс вербальних і невербальних методів комунікації між волейболістами було впроваджено в навчально-тренувальний процес. Запропоновані методи комунікації вивчалися, аналізувалися й обговорювалися в ігрових ситуаціях, використовувалися та застосовувалися в заданих комбінаціях. Ці способи комунікації були відтворені в ігрових ситуаціях. Засоби комунікації (вербальні й невербальні) використовувалися для визначення способів захисту та нападу. Висновки. Під час спостереження за студентами-волейболістами були виявлені комунікативні бар’єри, пов’язані з особливостями навчального закладу, правилами спілкування та тривалим перебуванням у колективному середовищі. Основними засобами, методами та формами організації комунікативної діяльності студентських волейбольних команд були психолого-технічні ігри, вправи, моделювання ігрових ситуацій і відпрацювання техніко-тактичних дій на тренувальному етапі.

Посилання

Бездітко А. В. Психологічні особливості рольової структури управлінської команди в організації. Нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. Вид-во: 2 Вісник ДНУ. Серія: Педагогіка і психологія, 2017. Вип. 18, т. 20, № 9/1.

Білоус Т. Л. Розвиток комунікативних здібностей спортсменів при формуванні спортивного результату / Т. Л. Білоус // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21–22 трав. 2016 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. Суми : Видав. дім «Ельдорадо», 2016. С. 226–228.

Волкова В. І. Психологія спорту : навч. посіб. Київ : Олімпійська література, 2017. 298 с.

Воронова В. І. Психологія спорту : навч. посібник. Київ : Олімпійська література, 2020. 298 с.

Височіна Н. Л. Управління конфліктними ситуаціями як напрямок психологічної підготовки висококваліфікованих спортсменів. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2019. Вип. 25. 58 с.

Ковальчук В. І. Мотивація як фактор впливу в спортивній діяльності / А. В. Перепелиця, Є. О. Фокіна, В. І. Ковальчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Київ, 2022. № 4. C. 89–94.

Лахтадир Олена, Чорній Ілона, Євдокимова Лілія. Комунікативна компетентність особистості. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. 10 грудня 2021 р., Київ / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка ; за заг. ред. О. В. Ярмолюк. Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2021. С. 93–96.

Ложкін Г. В. Психологічний клімат спортивної команди : навч.-метод. посіб. Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006. 113 с.

Лякішева А. В. Проблема групової згуртованості: аналіз наукових досліджень // Вища школа. Науково-практичне видання. № 5 (107). 2018. С. 93–103.

Олійник Н. А., Войтенко С. М. Психологічні особливості спортивної діяльності : монографія. Вінниця : ВНАУ, 2020. 240 с.

Прищак М. В. Комунікація, спілкування, комунікативність: категоріальний аналіз. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2010. № 2. С. 5–8.

Шигонська Н. В. Структура і зміст процесу моделювання комунікативних ситуацій / Н. В. Шигонська // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: педагогіка і психологія [зб. cтатей]. Ялта : РВВ КГУ, 2008. Вип. 20. Ч. 3. С. 131–139.

Шеріф Сархан. Соціально-психологічні особливості групової згуртованості спортсменів. Спортивний вісник Придніпров’я : зб. наук. пр. Дніпропетровськ. 2021. № 2. 79 с.

Carron A.V. Cohesion and performance in sport: A Meta-analysis. Journal of Sport and Exercise Psychology. 2022. Vol. 24, N 2, 1. P. 68–188.

Collins R. The Impact of Collegiate Sport on a Feeling of a Sense of Community Within the University Experience. Free Communication Abstracts Athlete Welfare.Glasgow, 19–24 July, 2022.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-09